Reklama:

Úřady dostávají do rukou první skutečnou zbraň proti anabolickým steroidům

Ronnie.cz > Medicína > Doping

Na včerejším zasedání vlády České republiky byl ministryní spravedlnosti JUDr. Danielou Kovářovou předložen návrh nařízení, kterým se stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké množství je považováno za „větší“ ve smyslu trestního zákoníku. Právě ve spojitosti s trestním zákoníkem, který nabude svoji platnost 1. 1. 2010, se toto nařízení stane první opravdovou zbraní státních orgánů proti výrobcům, dealerům a v určitých případech i proti uživatelům anabolických steroidů a dalších látek zneužívaných ke zvýšení sportovní výkonnosti.

Trestní zákoník

Nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.), který vstupuje v platnost s příchodem roku 2010, ve své části II a hlavě VII popisuje tzv. trestné činy obecně nebezpečné. V paragrafu § 288 pak přímo zmiňuje, že kdo neoprávněně ve větším množství vyrobí, přechovává, doveze, vyveze, proveze, nabízí, prodá, jinému poskytne nebo podá látku s anabolickým nebo jiným hormonálním účinkem za jiným než léčebným účelem, nebo kdo vůči jinému použije metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu nebo jinou metodu s dopingovým účinkem za jiným než léčebným účelem, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Další body paragrafu pak stupňují tresty pro případy, kdy budou uvedené trestné činy spáchány organizovanou skupinou (trestní sazba 1 až 3 roky), kdy způsobí těžkou újmu na zdraví (2 až 8 let) či dokonce smrt (5 až 12 let).

§ 288 Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem

(1) Kdo neoprávněně ve větším množství vyrobí, přechovává, doveze, vyveze, proveze, nabízí, prodá, jinému poskytne nebo podá látku s anabolickým nebo jiným hormonálním účinkem za jiným než léčebným účelem, nebo kdo vůči jinému použije metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu nebo jinou metodu s dopingovým účinkem za jiným než léčebným účelem, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až tři léta bude pachatel potrestán,

 • a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo
 • b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti nebo v množství větším než malém vůči dítěti mladšímu čtrnácti let.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

 • a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,
 • b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
 • c) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti mladšímu čtrnácti let,
 • d) spáchá-li takový čin jako lékař nebo jiná způsobilá zdravotnická osoba.

(4) Odnětím svobody na pět let až dvanáct let bude pachatel potrestán,

 • a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,
 • b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
 • c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

Následující paragraf § 289 poté zmiňuje, že až vládním nařízením bude stanoveno, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je větší množství ve smyslu uvedeného zákona. A právě toto vládní nařízení bylo včera Vládou ČR schváleno.

Vládní nařízení - jakých látek se týká trestní zákoník?

„Na návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a hormonálním účinkem a co se považuje za metody s dopingovým účinkem, pracovala meziresortní expertní skupina složená ze zástupců ministerstev spravedlnosti, školství, zdravotnictví, Antidopingového výboru ČR a dalších. Všem patří poděkování,“ uvedla ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová.

Zmíněná meziresortní komise připravila obsáhlý materiál přesně vyjmenovávající zakázané látky, dávající ale samozřejmě prostor pro postižení i látek doslovně nezmíněných, ale chemicky podobných či s podobnými biologickými účinky. Na uvedeném seznamu (jehož kompletní znění najdete níže) tak nechybí všechny běžně zneužívané exogenní androgenní anabolické steroidy (jako je např. metandienon, nandrolon, oxandrolon, oxymetolon či stanozolol), dále pak endogenní steroidy (testosteron), ale i hormony a jim příbuzné látky (např. erytropoetin, růstový hormon nebo inzulín) či antagonisté a modulátory hormonů (tamoxifen, clomifen aj.) Seznam v kompletní podobě uvádím níže.

A . ANABOLICKÉ LÁTKY

 • 1. Androgenní anabolické steroidy (AAS):

  • a. Exogenní AAS, zahrnující:
   1-androstendiol (5a-androst-1-en-3b,17b-diol ); 1-androstendion (5a-androst-1-en-3,17-dion); bolandiol (19-norandrostendiol); bolasteron; boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion); calusteron; clostebol; danazol (17a-ethynyl-17b-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazol); dehydrochlormetyltestosteron (4-chloro-17b-hydroxy-17a-metylandrosta-1,4-dien-3-on); desoxymetyltestosteron (17a-metyl-5a-androst-2-en-17b-ol); drostanolon; etylestrenol (19-nor-17a-pregn-4-en-17-ol); fluoxymesteron; formebolon; furazabol (17b-hydroxy-17a-metyl-5a-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinon; 4-hydroxytestosteron (4,17b-dihydroxyandrost-4-en-3-on); mestanolon; mesterolon; metenolon; metandienon (17b-hydroxy-17a-metylandrosta-1,4-dien-3-on); metandriol; metasteron (2a, 17a- dimetyl-5a-androstan-3-on-17b-ol); metyldienolon (17b-hydroxy-17a-metylestra-4,9-dien-3-on); metyl-1-testosteron (17b-hydroxy-17a-metyl-5a-androst-1-en-3-on); metylnortestosteron (17b-hydroxy-17a-metylestr-4-en-3-on); metyltrienolon (17b-hydroxy-17a-metylestra-4,9,11-trien-3-on); metyltestosteron; miboleron; nandrolon; 19-norandrostendion (estr-4-en-3,17-dion); norboleton; norclostebol; norethandrolon; oxabolon; oxandrolon; oxymesteron; oxymetolon; prostanozol ([3,2-c]pyrazol-5a-etioallocholan-17b-tetrahydropyranol); quinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron (17b-hydroxy-5a-androst-1-en-3-on); tetrahydrogestrinon (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17b-ol-3-on); trenbolon a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

  • b. Endogenní AAS:
   Androstendiol (androst-5-en-3b,17b-diol), androstendion (androst-4-en-3,17-dion), prasteron (dehydroepiandrosteron DHEA), dihydrotestosteron, testosteron a následující metabolity a isomery:
   - 5a-androstan-3a,17a-diol androst-5-en-3b,17a-diol
   - 5a-androstan-3a,17b-diol 4-androstendiol (androst-4-en-3b,17b-diol)
   - 5a-androstan-3b,17a-diol 5-androstendion (androst-5-en-3,17-dion)
   - 5a-androstan-3b,17b-diol epi-dihydrotestosteron
   - androst-4-en-3a,17a-diol 3a-hydroxy-5aandrostan-17-on
   - androst-4-en-3a,17b-diol 3b-hydroxy-5aandrostan-17-on
   - androst-5-en-3b,17a-diol 19-norandrosteron
   - androst-5-en-3a,17a-diol 19-noretiocholanolon
   - androst-5-en-3a,17b-diol

 • 2. Ostatní anabolické látky, zahrnující: Clenbuterol, selektivní modulátory androgenových receptorů (SARM), tibolon, zeranol, zilpaterol a další látky s podobným účinkem.

B. HORMONY A PŘÍBUZNÉ LÁTKY

 • 1. Látky stimulující erytropoesu (např. erytropoetin EPO, darbepoetin dEPO);
 • 2. Růstový hormon (hGH), insulinu podobné růstové faktory (např. IGF-1), mechanické růstové faktory (MGF);
 • 3. Gonadotropiny (hCG); a luteinizační hormon (LH)
 • 4. Insulin;
 • 5. Kortikotropiny; a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky a jejich uvolňující faktory.

C. ANTAGONISTÉ A MODULÁTORY HORMONŮ

 • 1. Inhibitory aromatáz, zahrnující: Aminoglutethimid, anastrozol, exemestan, formestan, letrozol, testolacton, ale ne s omezením pouze na ně.
 • 2. Selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM), zahrnující: Raloxifen, tamoxifen, toremifen, ale ne s omezením pouze na ně.
 • 3. Ostatní antiestrogenní látky zahrnující: Cyklofenil, fulvestrant, klomifen, ale ne s omezením pouze na ně.
 • 4. Látky modifikující funkce myostatinu včetně inhibitorů myostatinu, ale ne s omezením pouze na ně.

O jakém množství je řeč?

Poslední nezodpovězená otázka se týká množství látek, s nimiž bude nakládání moci být považováno za trestný čin. Toto množství je opět definováno ve schváleném vládním nařízení, a to způsobem, který za hranice zákona staví držení dvou a více nedělitelných balení zmíněných látek. V praxi se tedy vztahuje na dvě a více ampule s injekčními látkami či na dva a více blistry („platíčka“) s látkami podávanými orální cestou. Plné znění nařízení je následovné:

Větším množstvím se u látek s anabolickým a jiným hormonálním účinkem ve smyslu § 288 trestního zákoníku rozumí více než jeden blistr, injekce nebo podobné obvykle nedělitelné balení léku obsahujícího tyto látky nebo obdobné množství těchto látek ve speciálním dopingovém přípravku.

Zakázané metody

Trestní zákoník a nařízení vlády zmiňují i zakázané metody s dopingovým účinkem, a to zvyšování přenosu kyslíku a genový doping. Přesné vymezení těchto metod přikládáme níže:

A. ZVYŠOVÁNÍ PŘENOSU KYSLÍKU

 • 1. Krevní doping včetně užití autologní, homologní nebo heterologní krve nebo červených krvinek a jim podobných produktů jakéhokoliv původu.

 • 2. Umělé zvyšování spotřeby, přenosu nebo dodávky kyslíku zahrnující modifikované hemoglobinové produkty (např. krevní náhražky založené na hemoglobinu, mikroenkapsulované hemoglobiny), perfluorochemikálie a efaproxiral (RSR13) a další produkty s podobným účinkem.

B. GENOVÝ DOPING

 • 1. Transfer buněk nebo genových elementů nebo použití buněk, genových elementů nebo farmakologických látek k modifikaci exprese endogenních genů, které mají schopnost zvýšit sportovní výkon.

 • 2. Receptor delta aktivovaný peroxizomovými proliferátory /Peroxisome Proliferator Activated. Receptor delta (PPARdelta) agonists (např. GW 1516) a Agonisté proteinkinasové osy aktivované AMP v součinnosti s PPAR delta /PPARdelta -AMP-activated protein kinase (AMPK) axis agonists/ (např. AICAR).

Závěrem

Uvedené citace z trestního zákoníku a doplňující nařízení vlády jsou první opravdovou zbraní v rukách Policie ČR a orgánů činných v trestním řízení proti všem článkům řetězce obchodu s anabolickými steroidy a dalšími léčivy zneužívanými ve sportu ke zvýšení sportovního výkonu. Zákon je namířen jak proti výrobcům a dovozcům těchto látek, tak také proti nelegálním distributorům. V neposlední řadě dává ale prostor i pro použití na samotné uživatele těchto látek. Samozřejmě je jen těžko představitelné, že v praxi bude Policie ČR aktivně vyhledávat přímo uživatele anabolických steroidů a předávat je soudu, na druhou stranu - policie je povinna zabývat se každým trestním oznámením. A situace, kdy na konkrétního uživatele někdo přímo ukáže (třeba na základě zveřejněného pozitivního dopingového testu) už zase tak nepředstavitelná není. Jaká bude skutečnost a jak moc se nelegální „anabolický business“ v Česku otřese, dost možná uvidíme už za několik týdnů.


Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

07.08.20:42Archa - Nevkládej mi do prstů nad klávesnicí slova, která jsem nen..-1
07.08.20:30Shadoww - Ok, jestli myslíš, že v situaci kdy PČR snižuje stavy a om..+1
07.08.19:46hovnival - simon me hodne zaujal tema komentama, simone jsi tu jeste ..
07.08.18:59Petey - toto ma byt spicka? tych par chalanov co doma na kolene ro..-1
07.08.18:20Archa - Ještě před čtyřmi měsíci by otázka výše mohla znít, kolik ..+1
07.08.17:27Shadoww - Trestní zákoník mluví jasně, doplňující nařízení dle přísl..-1
07.08.15:09Archa - Nechci ti kazit iluze, ale pokud jsi četl článek a v něm c..-1
07.08.14:21Shadoww - Jen mě udivila hysterie na téma `budou se zavírat sypajíc..+1
17.03.18:10simon - Tak jsem tu splet vysoce hodnotnych a intelektem nabitych ..+1
17.03.16:31Michael Müller - S tím co píšete se dá souhlasit, většina lidí, co mají p..
17.03.16:05simon - Neinformovani souci s nekonecnym sebevodomim jsou vzdy nej..
16.12.08:47prochm - Ty jsi dobrý srandysta *24* +1
16.12.08:13musahashka - ***-6
15.12.20:23R.i.g.o.s. - to byl zase komentar*24* *2* Nevim co si za chytraka,ale r..+3
15.12.20:20johnnyzlate - Ty seš dobrej kkt *24* .Nemel pi.oviny,když o tom víš hovn..-2
15.12.20:11musahashka - ***-6
15.12.11:34CIZOPASNIK - Musim rict, ze jak jsi psal k tematu Pudzianova fightu - z..
15.12.07:48musahashka - Je to správné!!!! Za každý naposim bych dal elektrické kře..-4
13.12.18:16herza - Na to, že tě vůbec neznám se nějak moc ke mně máš. *79*
13.12.18:09Nietsche - jediný opravdový kriminálník jsi tu ty Herzo*79* a nebudem..
13.12.17:57herza - Vy tu věci chápete po svém, nebo jste tu většina prodejci ..
13.12.17:49agnez - Ty ses měl narodit jindy..Moc to bereš..Dealer nikoho nenu..
11.12.19:49sebanicek - ** -- edit by Ronnie
11.12.14:21MikeJ Mezomorf - ete mi nespadol net takze sa ospravedlnujem co som ti napi..-1
11.12.14:08MikeJ Mezomorf - mas komplex z toho ze si hovno?-2
11.12.13:36vitan - Víš Drexo právní omyl a omyl skutkový byly v právní teorii..+1
11.12.12:48s.t.3.n.l.y - rozlišuj slova `sypat` a `uživat AS` *1*
11.12.10:17Č174 - Musím říct, že kulturistiku sleduji a zajímám se o ni hodn..-1
11.12.09:56Peca - C174 :Ses si tak jistej?AS do urcite miry ovlivnuji chovan..+3
11.12.09:19Č174 - `sypači` a fe´táci neházet do stejného pytle !! Fe´táci be..-2
11.12.07:11Lubos 007 - To,že je doping zakázaná metoda která není fér je všem jas..+1
11.12.01:31easycure - Z citovaného znění zákona jasně vyplývá, že je zaměřen pri..+1
10.12.21:42Milous - Lubos nemyslel,ze ti neco poroste samo,ale myslel tim,ze p..+1
10.12.21:26MikeJ Mezomorf - najprv som si myslel, ze co za hovadinu mi ktosi neznami n..-1
10.12.20:49Lubos 007 - Ono pokud si nebudete zakládat na tom,že má Mike 17 let má..
10.12.20:00MikeJ Mezomorf - svaly ma kazda ludska bytost!-2
10.12.19:5670mMyW!53 - podle tvych poslednich prispevku si zfanatizovany magor kt..+2
10.12.18:59MikeJ Mezomorf - vidno, ze sisa nepohyboval medzi ludmi vo vrcholovom sport..-2
10.12.18:41CIZOPASNIK - Podivej, ty bys ve svem veku mel mit prakticke zkusenosti ..+2
10.12.18:32MikeJ Mezomorf - to ze si ty mal neziaduce ucinky alebo tvoj kamarat nieje ..-2
10.12.17:42CIZOPASNIK - Na to ze je ti 17 v tom mas nejak moc jasno, nezda se ti? ..+1
10.12.16:20MikeJ Mezomorf - ide o to ze steroidy ani nezabijaju ani nesposobuju neziad..-1
10.12.16:02Velmen - Hodně se tu píše,že ten zákon dělali lidé,kteří problemati..+1
10.12.13:06Lubos 007 - nechci na Vás tlačit je mezi Vámi spousta odborníků na tut..-1
10.12.10:06ygg - ...a fakt myslíš, že by na tohle přišel Ploc sám*22*
10.12.08:10Nietsche - to je to, co jsem se snažil naznačit už dávno, že v rukou ..
10.12.08:09Nietsche - Jsi si jistý s tím Nekolou? Původní dopingový zákon byl je..-1
10.12.07:36Black Dragon - Ja bych rekl, ze kdyz nekoho chytne dopingovka, tak se nic..-1
10.12.07:13Lubos 007 - pořád tady čtu jak anabolika zabíjí.Prosím kdo z Vás odbor..-1
10.12.06:04vasir - Nemyslis Herzo, ze by meli dat na uroven drog taky Stilnox..
10.12.01:23PavelV - Jenom upřesním,že drtivá část zákona vychází z pera pana N..
09.12.20:2970mMyW!53 - to ale vubec neodpovida na muj posledni koment tady. Tam p..
09.12.20:26herza - Nebudu to sem psát znovu, přečti si poslední příspěvek zde..
09.12.20:2470mMyW!53 - a to sem jeste nezminil socialni hledisko, kde AS / drogy,..
09.12.20:22herza - Tohle jsem uvedl hned v prvním příspěvku v první diskuzi. ..+3
09.12.20:19Nietsche - OK, nemám nic proti, ale můžu tě ujistit, že jediný důvod,..-1
09.12.20:1070mMyW!53 - myslim ze drogy, alkohol, cigarety a AS bude stacit
09.12.20:05Nietsche - Takže ty jsi pro zákaz anabolik, drog, alkoholu, cigaret, ..-1
09.12.20:0170mMyW!53 - souhlasim s tim ze se muzes nasrat a nekoho zabit, ale nes..
09.12.19:59herza - Na Anabolikách se zas můžeš tak nasrat, že někomu rozbiješ..
09.12.19:5370mMyW!53 - to muze ale jen u nekterych jedincu a minimalne kdezto tre..-1
09.12.19:52Milous - Ma klavesnice trpi chorobou,ze kdyz chci jedno pismenko na..
09.12.19:52herza - Ze steroidů jsem měl i přijemné zkušenosti. Třeba to, že j..+2
09.12.19:49Milous - Clanek perfektni,ale debata pod nim opet nesmyslna.Hlavne ..+3
09.12.19:48Nietsche - Herzo, kdybys měl ze steroidů pouze příjemné zkušenosti, m..
09.12.19:47herza - To je možný, ale k poškození psychického stavu dojít může.+2
09.12.19:46Black Dragon - Jasny ... pichnu si propik a chce se mi litat a vidim drak..+1
09.12.19:4670mMyW!53 - jo ale neni to nic s porovnanim s tvrdyma drogama a chlastem
09.12.19:40herza - Tak to jsi trochu vedle. Anabolika mají dost vedlejších úč..+2
09.12.19:3070mMyW!53 - Nemuzes srovnavat steroidy s dorgama nebo chlastem, protoz..
09.12.19:18godspeed - hele praxe a život ukáže, jak nový trestní zákoník bude ne..+1
09.12.19:16thomasos - jeden mudrlant tu stale omiela agresivitu...ako sa da odme..-1
09.12.18:28Mirek Dušín - Omlouvám se za hrozné překlepy, píšu při práci *4*
09.12.18:26Mirek Dušín - Proboha zákon postihující podej anabolické látky mladiství..-1
09.12.18:22godspeed - hele pokud jsi dospělý, tak se rozhoduj jak chceš. včetně ..+3
09.12.18:16godspeed - ten zákon bude postaven ve smyslu \\`týká se i uživatelů\\..+2
09.12.18:06mysH - godspeed: cigara, chlast i pujcit motorku ti muze kdokoliv..-1
09.12.17:59Mirek Dušín - A ty nevíš, že existují pašovaný cigára/alkohol kdo ví odk..-1
09.12.17:50godspeed - hele a není to náhodou tak, že mašinu ti prodá odchodník, ..+2
09.12.17:33Mirek Dušín - Tobě se zdá, že ten limit 1amp. dostatečně rozlišeuje mezi..-1
09.12.17:09herza - Poškodit zdraví mohou i dalším lidem okolo nás. Třeba zítr..+4
09.12.17:05nestiik - zajimava diskuze, hlavne v podane herzi :D nema cenu se o ..
09.12.16:59Mirek Dušín - Tome, já se tady nerozčiluji nad tím, že někdo odsuzuje a..
09.12.16:51herza - Zákon by se měl vztahovat i na tabákový průmysl a alkohol,..+4
09.12.16:40Nietsche - V naší ulici žijí tři dieleři. Paní trafikantka, paní řezn..+4
09.12.16:39mysH - herza: kdyz ti baba v trafice proda cigara nebo ti prodava..
09.12.16:21herza - Ten dieler si je vědom toho, že lidské zdraví poškozuje, s..+4
09.12.16:13mysH - herza: az mi nekdo zabije dite, tak budu pravem pozadovat ..-1
09.12.16:07herza - Pokud se člověk živí tím, že zachranuje lidské životy, bud..+4
09.12.16:05Michael Müller - Chápu, že je potřeba zákony vydávat, že je potřeba nějaká..
09.12.15:55Lubos 007 - Podle mě je déletrvající dvojfázový trénink mnohem nebezpe..+1
09.12.15:51jari - tak moje matka mi to taky nevěřila, když viděla můji první..+1
09.12.15:49popshoit - Nás učej že 30% všech ve fitku sype..A když tam sem v těch..+1
09.12.15:46jari - Žádný Cutler není mnou obdivovaný, možná sis mě splet se s..
09.12.15:45herza - Předem Ti chci poděkovat, za civilizovanou úroveň Tvého pr..+3
09.12.15:34herza - Právě, že jsem si kulturistiku a anabolika sám zkusil a k ..+2
09.12.15:29jari - *79*
09.12.15:25mysH - herza: nechci se s tebou znova hadat, takze to tak ani neb..+2
09.12.15:25jari - Nic jsem na tebe nemyslel zle....a nejhorší na tom je, že ..+1
09.12.15:23jari - Mě to za to taky nestojí, nikdy jsem žádné AS nebral a neb..-1
09.12.15:01herza - Ale pochopit ten sport je velice jednoduché. Já třeba cháp..+3
09.12.14:49jari - kdyby to šlo dal bych ti padesát palců nahoru, je to prost..
09.12.14:47Russ - Slušná fraška...se divim že nezakázali taky umělý kozy a b..
09.12.13:55davyt - Tento zákon dle mého soudu má primárně sloužit jako další..+1
09.12.13:33AdamVS - Když je řeč o tom zavírání, řekněte mi, kde ty kluky z p..
09.12.12:41Mirek Dušín - Docela chápu tvoji frustraci z toho, že nasypaní závodníci..+2
09.12.12:31ABSINTH - názory typu `nezkoušel jsi to, tak nemůžeš soudit` jsou ne..+4
09.12.12:27Mirek Dušín - Chcete trestat dealery: Je zde zákon o nedovoleným podniká..+6
09.12.12:14nestiik - přesně tak, je pravda, že každý má svoje zdraví :)
09.12.12:11w3rmer - tohle nemá ani smysl komentovat....je to ubohost to co vlá..+2
09.12.11:59nestiik - *vhodné
09.12.11:58nestiik - kazdy mame svuj nazor na urcitou vec, ja mam na steroidy j..
09.12.11:37neis - Zkušenosti s AS nemám a mít ani nebudu, ale nikdy bych se ..+3
09.12.11:19Drexa - Vzhledem k tomu, že jsem z branže, která má k trestnímu zá..+2
09.12.11:19flora - A ja mam inzulin jako povoleny doping :P*24*
09.12.10:56fobo - Neplácej pátý přes devátý. Právě proto, že si nikdy nic ne..
09.12.10:55mysH - nestiik: neber to zle, ale mel bys omezit sledovani TV Nov..
09.12.10:33nestiik - nemusel to ani vykladat.. neres to nevis tu situaci.. ja j..
09.12.10:32lkkl - Není to pravda. Dostat se k AS není tak lehké jako jít si ..+2
09.12.10:31nestiik - ***-9
09.12.10:28nestiik - ***-6
09.12.10:15fobo - A po ulici chodím vždy s nejčistčím svědomím, nikomu jsem ..+4
09.12.10:14fobo - Luboš: Velmi výstižné *79* Jak už tu kdysi někdo napsal,..+5
09.12.09:49lkkl - Zajímavé je, že takhle mluví ten kdo steroidy nikdy neyvzk..-1
09.12.08:56Lubos 007 - Chodit s čistým svědomím po ulici můžeš i tak to,že někdo ..+17
09.12.08:41nestiik - ***-10
09.12.08:16lkkl - Smekám klobouk, tohle vymyslet, muselo dát hodně práce. Je..+3
09.12.07:05Lubos 007 - To,že se snaží lidi braním as získat výhodu je známo.Teď,a..+8
Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
Víte, že...
...poslední objednávka v obchodě
Ronnie.cz byla před 20 sekundami?
NOVÉ INZERÁTYpráce Jatomi Fitness Palladium hledá trenér...
Hledáme aktivního trenéra/trenérku do Jatomi fitness Palladium.
práce Posila do trenérského týmu Fitko Václ...
Do zavedeného klubového fitness na Václavském náměstí hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici os...
práce Nabídky práce
Akutně hledáme lektorku na cca 2 měsíční záskok (do května) zaběhnuté lekce TABATA - každé Ponděl...
práce Hledáme recepční do MTV Fitness
Hledáme recepční do fitness centra MTV Fitness & Squash Praha 9 - Kyje. Zajímáte o fitness a rádi komunikujete s lidmi? Tak se s Vámi rádi potkáme! Požadujeme: příjemné vystupování, spolehlivost, pracovitost, základní,uživatelskou znalost PC, trestní bezúhonnost Nabízíme: příjemné sportovní prostředí a výborný kolektiv, firemní benefity (volný vstup do všech poboček MTV Fitness, solárium a další). Nástup možný ihned. Své životopisy zasílejte spolu s fotkou na email: silviemtvfitness@seznam.cz
bazar Snožování technogym
Prodáme snožování technogym, 6900,- V dobrém stavu, máme nové a tyto pošleme dále.Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údaje
Copyright © 2010-2018 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2018 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV NOVÉ  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie  ::   Fitness centra