Reklama:
Nejprodávanější protein je zpět!
100 % Whey protein 1+1 za 777 Kč
Skladem všech 8 variant! Více zde.

Strukturální a funkční poruchy pohybového aparátu (I.)

Ronnie.cz > Medicína > Regenerace

Protažení stažené laterální fascie
Náš pohybový aparát je nesmírně komplexní stroj. A složité stroje se občas porouchají. Zvlášť pokud se s nimi nezachází dobře. Nějaký drobný problém už určitě v životě jistě pocítil každý z Vás. Poruchy pohybového aparátu se obecně dají rozdělit na dvě základní skupiny: strukturální a funkční. Pochopení rozdílů mezi těmito dvěma typy poruch a jejich vzájemných návazností a souvislostí je velmi důležité. Dovolí Vám lépe naslouchat svému tělu a starat se o něj. Doufám, že Vám k tomuto účelu dobře poslouží informace sepsané v této sérii článků. Problematika je to velmi zajímavá, i když občas složitá. Proto se nebojte zapojit do diskuse pod články, pokud Vám nebude něco úplně jasné.

Strukturální a funkční poruchy pohybového aparátu

Poruchy pohybového aparátu patří v současnosti určitě k těm nejčastějším problémům, se kterými se naše těla vyrovnávají. Ordinace kardiologů sice také nezejí prázdnotou, zvlášť v naší zemi, ale většina rehabilitačních zařízení doslova praská ve švech. Pojďme si tedy tyto poruchy detailněji přiblížit. Rozlišujeme 2 základní druhy poruch.

Strukturální poruchy

Jejich základním charakteristickým znakem je přítomnost strukturálních změn tkání: svalů, kostí, vazů, šlach atd. Sval se může utrhnout, kost se zlomí, meziobratlová ploténka praskne a chrupavka v kloubu se může obrousit. Kromě porušené struktury tkáně se projevují následnou poruchou funkce, s utrženým dvojhlavým svalem pažním Vám moc loktem pohybovat nepůjde, a také bolestí. Tyto poruchy považujeme za ireverzibilní (nevratné). Chrupavka v kloubu nová nenaroste, i když budete rehabilitovat 23 hodin denně. Nyní můžete namítnout, že se Vám ale kost po zlomenině zahojí stejně tak jako natržený sval. To je samozřejmě pravda. Hojivý proces ale vlastní tkáň nějakým způsobem změní. Už nikdy nebude úplně stejná jako dřív, i když pro Vás bude tato změna subjektivně nepozorovatelná.

Funkční poruchy

Ty můžeme definovat jako reverzibilní (vratné) poruchy funkce organicky intaktního hybného systému. Nejsou zde přítomny ještě žádné strukturální změny tkání. Na rozdíl od strukturálních poruch tedy může dojít, při indikaci správné terapie a jejím následném vhodném provedení, k jejich úplnému odstranění. Funkční poruchy se projevují "pouze" poruchou funkce pohybového aparátu, popřípadě jeho bolestí. Ta může být místní, vyskytující se přímo v místě poruchy. Mám nějaký problém ve velkém hýžďovém svalu a tam mě to také bolí. Ale též se může jednat o bolest tzv. přenesenou. Porucha je v oblasti dolní krční páteře a přitom mě ukrutně bolí hlava na spáncích. Na tento fenomén se v dalších článcích podíváme blíže. Díky němu je totiž velké množství terapií neúčinné. Lidé jednoduše řečeno pracují s jinou částí těla, než by měli.

Funkční poruchy mohou postihnout opravdu širokou škálu tkání lidského těla - svaly, klouby, fascie, kůži, periost, a dokonce i některé vnitřní orgány. Celkový klinický obraz je pak dán kombinací všech jednotlivých (i když jen třeba drobných) funkčních poruch v těchto tkáních. A těch je většinou opravdu postiženo více najednou. Náš pohybový aparát je dokonale propojený, jinak by nemohl také tak dobře fungovat, a proto se jeho jednotlivé části navzájem ovlivňují. Zjednodušeně řečeno musí problematický sval zákonitě ovlivnit i jím ovládaný kloub, popřípadě i fascii, která ho obaluje. Kromě "mechanického" spojení tkání je nutno brát v potaz i spojení nervové. To znamená, že se mohou ovlivňovat i tkáně, které spolu přímo nesousedí, ale jsou inervovány ze stejných segmentů. Výše zmíněný sval takto ovlivní okrsek kůže a podkoží, který od něj může být i hezký kus daleko. Řetězení funkčních a následně i strukturálních poruch v našem těle se budu důkladněji věnovat ještě později. Už z tohoto krátkého textu ale vyplývá složitost celé problematiky. Proto je snazší uhádnout správně čísla do loterie než odpovědět na našem diskusním fóru na otázku, proč mě bolí zrovna tato část těla.

Funkční poruchy se takto neřetězí jen mezi sebou, ale v dlouhodobém časovém horizontu přispívají velmi výrazně i ke vzniku poruch strukturálních. Nebál bych se říci, že jsou za jejich vznik přímo odpovědné. Funkce ovlivňuje strukturu. Je tedy žádoucí ovlivnit poruchy funkční dříve, než vyvolají poruchy strukturální. S artrózou kyčelního kloubu už je daleko horší pořízení než s funkčními poruchami v oblasti dolních končetin, pánve a bederní páteře, které se v průběhu let podílely na jejím vzniku. Až 90 % bolestí našeho hybného systému připadá na vrub právě funkčním poruchám. Proto se na ně pojďme podívat detailněji podle tkání, které postihují.

Kiblerova řasa - vyšetření posunlivosti měkkých tkání

Funkční poruchy svalů

Ideální funkci našeho těla zabezpečuje opravdu velké množství svalů. Pokud bychom kosterní svalovinu považovali za jeden tělní orgán, tak to bude ten zdaleka největší. Není tedy překvapením, že v nich nacházíme i největší množství funkčních poruch. Přesto, respektive právě proto se zde o jejich poruchách zmíním jen velmi krátce. Bude jim totiž věnováno hned několik budoucích článků, ve kterých se vše důležité dozvíte.

Ve většině literatury se dočtete o svalech s tendencí ke zkrácení a těch s tendencí k oslabení. Dále následuje poučení o tom, jak je jednu skupinu nutné protahovat a druhou posilovat, jinak to s Vámi nedopadne dobře. Tak takhle jednoduše to opravdu nefunguje. Kosterní svaly nejsou jednolitý blok. Každý sval se skládá z mnoha jednotlivých svalových vláken, nervů, cév a také vazivové nekontraktilní tkáně. Proto také mohou být postiženy pouze určité části svalu. Většinou tomu tak opravdu je. Funkční poruchy jsou nejčastěji lokálního charakteru. V jednom svalu jich může být více, a dokonce i "protikladných".

Funkčními poruchami kontraktilní svalové tkáně myslíme změny svalového tonu. Zkrácené a oslabené svaly necháme odpočívat v knihách z roku 1950... Svalový tonus je reflexně udržované svalové napětí. Jeho správné nastavení je základním předpokladem pro kvalitní držení těla a provádění jakéhokoliv pohybu. Jeho snížení (hypotonus) nebo jeho zvýšení (hypertonus) ovlivňuje negativně funkci našeho pohybového aparátu. Svalová vlákna v hypertonu jsou napjatá, stažená, tuhá, neschopná se plně protáhnout a k tomu všemu i snadno podrážditelná - pracují velmi ráda, i když by neměla. Ta hypotonická se naopak chovají opačně. V jednom svalu mohou být skupiny svalových vláken v hypertonu a současně i jiná vlákna v hypotonu. A co teď dělat s takovým svalem? Protahovat, posilovat, nebo jsou i jiné možnosti?

Mezi hypertonické poruchy svalů můžeme zařadit i tzv. spoušťové body (myofasciální trigger pointy). Malé tuhé "uzlíčky" ve svalu vyvolávající mnoho různých potíží, mimo jiné i bolest. Trigger pointy jsou nejhojněji se vyskytující funkční poruchou postihující náš pohybový aparát a také jsou zdaleka nejčastějším a velmi intenzivním zdrojem bolesti. A jak už jsem se výše zmiňoval, jako takové si zaslouží spolu s ostatními svalovými poruchami podrobnější pohled, který už si brzy na těchto stránkách budete moci přečíst.

Palpační vyšetření funkčních tonických změn erektorů trupu

Funkční poruchy kloubů

Funkční poruchy kloubů postihují naše tělo skoro stejně často jako ty svalové. Navíc se tyto dvě součásti pohybového aparátu velmi výrazně vzájemně ovlivňují. Primárně postižený sval ovlivní i příslušný kloub. Stejně tak to funguje i naopak. Primárně postižený kloub ovlivní svaly, na které se váže jeho hybnost. Terapeutické ovlivnění primárního problému vždy pozitivně ovlivní i ty sekundární, i když se vyskytují v jiném typu tkáně. Co je nejčastější poruchou našich kloubů? Funkční kloubní blokáda. Už z názvu blokáda je zřejmé, že se jedná o omezení vlastního pohybu v kloubu. U funkčních blokád nevzniká toto omezení na podkladě strukturálních změn (například poraněný "zašprajcnutý" meniskus nebo inkongruence vlastních kloubních ploch). Funkční kloubní blokády jsou důsledkem neekonomického zatížení, resp. tedy přetížení kloubu. To může být způsobeno náhlým nekoordinovaným pohybem, déletrvající nevhodnou polohou nebo opakovaným přetěžováním. Pod pojmem opakované přetěžování se skrývá nejen nadměrná externí zátěž, ale spíše zátěž "vnitřní", způsobená špatnými pohybovými stereotypy, jinými funkčními poruchami, které se snaží tělo kompenzovat atd.

Ve vlastním kloubu při funkční blokádě dochází k relativnímu omezení aktivního pohybu. To znamená, že není omezen celkový rozsah pohybu podle jedné osy, ale mění se poměr mezi pohybem do jedné a druhé strany. Ideálním příkladem může být kyčelní kloub. Celkový rotační pohyb v kyčli je přibližně 90 stupňů, z toho 45 stupňů připadá na rotaci vnitřní a 45 stupňů na rotaci zevní. Při vzniku funkční kloubní blokády do vnitřní rotace může být potom tento pohyb omezen na 43° a rotace zevní se naopak zvýší na 47°. Z tohoto příkladu je také patrné, že blokády vznikají v nějakém směru pohybu v kloubu. Postižen může být kloub v obou směrech pohybu, a to podle každé své osy hybnosti. Meziobratlové klouby se tak mohou například zablokovat do flexe/extenze, rotace vpravo/vlevo a též do lateroflexe (úklonu) vpravo/vlevo.

Kromě změny aktivní hybnosti dochází k omezení kloubní vůle neboli též kloubní hry (tzv. joint play). Stejně jako aktivní pohyb v kloubu je i ona při funkční blokádě omezena vždy do nějakého směru. Její funkcí je ochrana kloubu před poškozením. Můžeme ji označit za nárazníkovou zónu, ve které se tlumí nárazy. Při její neexistenci dochází při maximálním rozsahu pohybu v kloubu k velkému napínání vazů až k nárazům kostí o sebe navzájem. Dosahuje se tzv. anatomické bariéry kloubu. Toto vede k následnému poškození těchto tkání. Artróza je tu. Kloubní vůle má tedy pro zdraví a správnou funkci našich kloubů nesmírný význam.

Tato nárazníková zóna je vytvořena mezi anatomickou bariérou kloubu, tvořenou dotykem kostěných struktur a napětím silných vazů, a tzv. fyziologickou bariérou, tvořenou především napětím svalů, ale i ostatních měkkých tkání. Omezení vzdálenosti mezi těmito dvěma bariérami = omezení kloubní vůle.

Kloubní vůle se vyšetřuje pasivně. Tyto "mikropohyby" není člověk schopen aktivně udělat. Pokud je nalezena blokáda v nějakém směru, je možné ji následně ošetřit. Nejčastěji používanou technikou je mobilizace kloubu. Její úspěšné provedení a odblokování postiženého kloubu bývá občas provázeno zvukovým fenoménem. Nejvěrohodnější popis je "odkřupnutí". Mobilizace sekundárních funkčních kloubních blokád je nevhodná. Vytvoří se velmi brzy znovu. Můžete se odkřupávat i několikrát denně, ale kromě okamžité krátkodobé úlevy tím ničeho jiného nedocílíte a kloubům to zrovna dvakrát neprospívá...

Protažení stažené dorzolumbální fascie

Funkční poruchy fascií

Fascie patří k nejvíce přehlíženým součástem pohybového aparátu. Alespoň v České republice, resp. v celém regionu střední Evropy. V některých zemích více na západ je jim věnována daleko větší péče. A musím říci, že zcela oprávněně. Pod označením fascie (v češtině se používá název povázka) si můžeme zjednodušeně představit tuhé "blány" obalující jednotlivé svaly i celé svalové skupiny. Další povrchové fascie tvoří rozhraní mezi svalstvem a podkožím. Fascie jsou tvořeny vazivovou tkání a můžeme je nalézt prakticky na celém těle. Malou výjimkou jsou svaly mimické, které do fascií zavzaty nejsou. K čemu jsou vlastně dobré? Funkcí mají celou řadu:

  • zajišťují kohezi tkání, dá se říci, že udržují konstrukci těla
  • jednotlivé svaly od sebe oddělují, ale přitom je funkčně propojují do složitých svalových smyček a řetězců
  • umožňují pohyb mezi naléhajícími strukturami
  • omezují tření a tlak
  • obsahují senzorické receptory a jejich cévní zásobení se také podílí na výživě okolní tkáně

Není toho málo, že? Proto je třeba věnovat pozornost i stavu fascií. Jejich poruchy vždy negativně ovlivňují mimo jiné i funkci okolních svalů. Nejčastěji dochází k tzv. retrakci (stažení/zkrácení) fascie. Ta ztrácí svoji elasticitu a tím je ovlivněna její schopnost se protáhnout a posunovat. V reálu to vypadá, až jako by byla v nějaké části úplně slepená. K této ztrátě její elasticity dochází, není-li fascie vystavována rytmicky tahovým změnám, popř. i vlivem zánětlivých procesů. Ovlivnění těchto stažených, ulpívajících fascií je vhodnou terapií možné. Stále zde mluvíme o funkčních změnách a ty jsou naštěstí reverzibilní.

Důležitost fascií a jejich provázanost s celým pohybovým aparátem se dá názorně vyzkoušet velmi jednoduchým "testem". Jedna z velmi často postižených fascií se nachází v plosce nohy a na patě. Její uvolnění Vám okamžitě zlepší hybnost celé dolní končetiny, výsledek Thomayerovy zkoušky se zlepší o pár centimetrů a to se Vašich hamstringů přitom ani nedotknete.

Ošetření funkčních změn kůže a podkoží, tzv. céčko

Funkční poruchy vnitřních orgánů

I když je tento článek zaměřen primárně na náš pohybový aparát, není možné úplně vynechat problematiku vnitřních orgánů. V našem těle prakticky vše souvisí se vším. Vnitřní orgány ovlivňují náš pohybový aparát a ten může také jistým způsobem působit na ně. Této problematice se říká vertebroviscerální (resp. viscerovertebrální) vztahy. Tato provázanost pohybového aparátu a vnitřních orgánů je dána způsobem jejich inervace. Nervy z jednoho míšního segmentu inervují současně specifickou oblast kůže, podkoží, svaly, kosti a také vnitřní orgány. Tyto jednotlivé struktury se díky tomu potom mohou navzájem reflexně ovlivňovat. Co to pro nás znamená:

  • Porucha pohybového aparátu může napodobovat onemocnění vnitřních orgánů. Velmi často jsou například zaměňovány funkční kloubní blokády v oblasti horní hrudní páteře a trigger pointy ve zdejších svalech za infarkt myokardu. Člověk má bolesti na hrudníku vystřelující mu do paže, a tak si myslí, že má infarkt. V nemocnici potom samozřejmě nezjistí se srdcem žádný problém. Následné další vyšetření ale odhalí funkční poruchy ve výše zmíněných strukturách, které tyto bolesti způsobily. Pacient je odeslán na rehabilitaci, kde se problém následně řeší.

  • Onemocnění vnitřních orgánů způsobuje příznaky napodobující poruchy pohybového aparátu. Toto je horší varianta. Hrozí totiž neodhalení primární příčiny potíží. Spíše se stane, že Vám lékař pro jistotu udělá více vyšetření, aby si byl diagnózou jistý, než aby Vás při bolestech na hrudníku hned poslal na rehabilitaci s tím, že máte jen "zablokovanou" páteř. Už jsem ale bohužel zažil i ten druhý případ.

  • S předchozím bodem souvisí i tento. Onemocnění vnitřních orgánů může reflexně opravdu vyvolat funkční poruchy pohybového aparátu. Kloubní blokády, trigger pointy i hyperalgické kožní zóny. Proto také hrozí jejich záměna za poruchy pohybového aparátu. Skutečně v něm totiž tyto poruchy mohou být k nalezení. Jejich odstraněním se samozřejmě nevyléčí onemocnění vnitřního orgánu, a proto se opět změny v hybném systému vytvoří znovu.

  • Nikdy nebyl dokumentován a prokázán opačný jev. Porucha pohybového aparátu nedokáže vyvolat onemocnění (strukturální) vnitřního orgánu. Trigger point ve velkém prsním svalu Vám infarkt myokardu opravdu nezpůsobí. Vlivem poruch pohybového aparátu ale může dojít k funkčním poruchám některých vnitřních orgánů. A to i celkem závažným. Nejčastějším příkladem je asi funkční sterilita u žen. Všechny orgány jsou v pořádku, na žádném vyšetření se nic neprokáže, a přesto žena nedokáže otěhotnět. Ve velkém množství případů jsou na vině právě funkční poruchy pohybového aparátu v oblasti pánve, břicha, a dokonce až hrudníku. Ty dokážou negativně ovlivnit správnou funkci reprodukčních orgánů a znemožnit oplodnění nebo bezproblémové donošení plodu. Touto problematikou se zabývá přímo jedna specializovaná fyzioterapeutická metodika - metoda Ludmily Mojžíšové - a má výborné výsledky.

Ošetření funkčních změn kůže a podkoží, tzv. esíčko

Bolestivé periostové body

Malé bolestivé body se mohou kromě svalů tvořit také v jiných částech pohybového aparátu. Ve většině případů je nacházíme na periostu kostí, což je hustá vazivová blána pokrývající vlastní kostní tkáň. Mohou ale také vznikat v kloubních pouzdrech nebo v úponech vazů a šlach. Tyto útvary se nazývají tender pointy. Vznik bolestivých periostových bodů bývá úzce spjat s ostatními funkčními poruchami. Hlavně s trigger pointy, za jejichž vzdálené příbuzné je můžeme označit. Nejčastěji vznikají právě na podkladě neekonomicky pracujícího svalu, obvykle v důsledku trigger pointu, způsobujícího následně i nadměrné zatížení periostu v místě jeho úponu. Typickým příkladem je kostrč, kde tento bolestivý bod vzniká na podkladě špatné funkce svalů pánevního dna. Kromě ní se též vyskytují na výběžcích obratlů, žebrech, dokonce hned na několika místech pánve atd. Vhodným terapeutickým ovlivněním špatně pracujícího svalu dochází k nápravě problému a zabrání se tím samozřejmě i jeho recidivě.

Funkční poruchy kůže

Nejpovrchněji uložená tkáň - kůže - nám zbyla na popsání jako poslední. I té se funkční poruchy nevyhýbají. A stejně jako v předchozím případě jsou i její poruchy většinou až sekundárního charakteru. Vznikají na podkladě jiných poruch našeho těla, svalů, kloubů a často i vnitřních orgánů. Postižené oblasti kůže nazýváme tzv. hyperalgické kožní zóny. Jsou to oblasti se zvýšenou citlivostí až bolestivostí, která je pociťována i při běžné stimulaci kůže (např. dotekem). Také je výrazně snížena její protažitelnost. Kůže je tuhá, nepružná, může se jevit až jakoby "přilepená" k podkoží. Dokonce je v této oblasti i zvýšená potivost. Někdy vídám u svých klientů zřetelné ohraničené orosené oblasti na kůži, i když se jinak sezením v čekárně moc nezpotili. Člověk subjektivně tyto změny prakticky nevnímá. Jejich rozsah si často uvědomí až po "manuálním zásahu" v postižené oblasti.

Ještě nyní si živě vybavuji, jak jsem před lety v prvním ročníku fyzioterapie dělal ukázkový model v hodině manuálních technik. Cílem hodiny bylo právě probrání základních technik na uvolnění kůže. Rozhodně jsem při ulehání na vyšetřovací lehátko nečekal žádný problém. Zdravotní (subjektivní) obtíže jsem tenkrát neměl. Tvrdé tréninky v posilovně byly na denním pořádku. Šlo samozřejmě o to, zvednout co největší váhu a být co možná největší. :) Svůj omyl jsem poznal hned vzápětí. Prvním varováním mi měla být už reakce vyučující fyzioterapeutky. Nadšení z dobré volby modelu je podezřelé. Prý toho bude hodně k vidění, pochvalovala si. Já jsem toho sice moc neviděl, ale to, co jsem cítil, se dá těžko popsat. Lehké protažení "slepené" kůže se projevilo takovou bolestí, až jsem se skoro zřítil z lehátka na zem. Tenkrát jsem si uvědomil, že asi není moje tělo úplně v pořádku. Bylo na čase něco změnit. Začít sportovat, resp. se hýbat trochu jiným stylem, jinak bych se také mohl s posilováním v budoucnu rozloučit...

Někdo k tomuto závěru dojde dříve, někdo později a někdo k němu nedojde vůbec. Ty více tvrdohlavé z nás nemusí potkat jen výše zmíněné funkční poruchy pohybového aparátu, ale mohou se dopracovat až k těm strukturálním.

O strukturálních poruchách bude pojednávat druhá část tohoto článku.
Dozvíte se v ní, jak strukturální poruchy vznikají, jaký na ně mají vliv poruchy funkční
a jakým způsobem se mezi sebou všechny tyto potíže v našem těle řetězí.


Zdroje:
KINEZIOTERAPIE I. - III. Učební materiály oboru Fyzioterapeut. Lékařská fakulta, Masarykova univerzita
DOBEŠ, M., MICHKOVÁ, M. Učební text k základnímu kurzu diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu. Havířov: Domiga, 1997, ISBN 80-902222-1-8
LEWIT, K. Manipulační léčba. Praha : Sdělovací technika, s.r.o., 2003, ISBN 80-86645-04-5
TICHÝ, M. Dysfunkce kloubu - Podstata koncepce funkční manuální medicíny. 2005, ISBN:80-239-5523-3
RYCHLÍKOVÁ, E. Manuální medicína. Průvodce diagnostikou a léčbou vertebrogenních poruch. Praha: Maxdorf, 2009, ISBN 978-80-7345-169-1Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

04.04.00:10Tsunami - Jo jo, Kiblerova řasa je fajn, taky jsem měla tu smůlu, že..
Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
Víte, že...
...poslední objednávka v obchodě
Ronnie.cz byla před 64 sekundami?Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2024 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2024 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie