Reklama:

Předcházejte zraněním dříve,
než nastanou

Ronnie.cz > Medicína > Regenerace

FMS - otestujte svůj pohyb a odhalte své slabiny
Jak znovu získat reflexivní sílu?

Minulé články byly věnovány dvěma ne tak známým a u nás stále málo rozšířeným tématům. Zato však velmi podstatným. Pro ty, kteří je nečetli nebo přehlédli, určitě doporučuji alespoň nahlédnout, protože tento v pořadí třetí článek na ně bude navazovat a dávat do souvislosti informace z obou dosavadních.

Čemu se tedy budu věnovat dnes?

Jak už název napovídá, přiblížím problematiku efektivnosti předejití zraněním a problémům s pohybovým aparátem, a to pomocí vhodných nástrojů. Zpozornět by určitě měli jak sportovci (profesionální, rekreační), kteří svůj pohybový aparát mnohdy zatěžují velkými dávkami tréninků a zátěže, tak i běžní návštěvníci fitness center. Pod pojmem běžný návštěvník si můžete představit dva typy lidí. Upozorňuji, že takto je vnímám já. První typ má sedavé zaměstnání, nedostatek pohybu a nějaký problém s pohybovým aparátem - často ne zrovna kvalitně řešený předešlou rehabilitací/tréninkem. Druhý typ návštěvníků jsou mladí nadšenci, jež se "po hlavě" vrhají do všemožných "funkčních cvičení". O tomto se krátce zmíním ještě v závěru. Jejich pohybový aparát je zatím v dobrém stavu, i když "sem tam" se také nějaká ta bolístka najde. Pokračovat ve čtení by měli i ti, kteří se teprve rozhodují začít s jakýmkoli typem tréninku/pohybové aktivity, ať už je jejich cíl lepší pohyb a zdraví, formování postavy a mnohé další.

V následujících řádcích otevřu a nastíním věc, která by měla být udělána jako první, než se klient/návštěvník vůbec pustí do samotného cvičení. Touto věcí je tzv. diagnostika pohybového aparátu, dále jen DPA. Z názvu je patrné, že se jedná o diagnostikování lidského těla. Především pak svalů, reliéfu, odchylek od optimálního nastavení a mnohých dalších aspektů. Postupně se je vynasnažím přiblížit. Bohužel i v dnešní době je toto klíčové vyšetření mnohdy fatálně podceňováno nebo vůbec neprováděno, ať už z jakýchkoliv důvodů.

Diagnostika pohybového aparátu - popis jednotlivých částí

Tělesné jádro (I.)
- funkce
Tělesné jádro (II.)
- praktické nácviky
Tělesné jádro (III.)
- těžší cviky
Tělesné jádro
- fakta a mýty
Osm důvodů pro trénink tělesného jádra
Balanční trénink
- pomůcky

Co vlastně DPA je a proč je tak významná? Neměl by toto vyšetření provádět lékař? Patří DPA do světa fitness? Trenéři možná budou namítat to, že jsou trenéři a ne lékaři. K čemu mi bude DPA dobrá v mém tréninku? Na tyto otázky budu postupně odpovídat. Také Vám sdělím své postřehy a zkušenosti z mé dosavadní praxe osobního trenéra s DPA.

DPA je společně se vstupním dotazníkem první věcí, která by měla být udělána, a slouží jako základní "stavební kámen" pro získání dostatku informací o klientovi. Pomáhá nám zjistit a odhalit odchylky od optimálního držení těla, jimiž mohou být: skolióza, hyperlordóza, hyperkyfóza. Také se zaměřuje na držení těla v různých pohybových stereotypech (sed, stoj a další). Nesmím opomenout ani vyšetření poruch svalového tonu (napětí), a to dvojího typu - první typ slouží k odhalení svalů s tendencí k hypotonii, oslabení. Ten druhý naopak testuje svaly s tendencí k hypertonii a zkrácení. Vůbec první uspořádané testy tohoto druhu provedl prof. Janda (možná budete znát tzv. Jandovy testy). Rozložení poruch svalového napětí je natolik charakteristické, že po jejich otestování v mnoha případech odhalíme tzv. dolní a horní zkřížený syndrom. Dále funkční vyšetření jednotlivých úseků páteře (pánev, SI skloubení, bederní páteř, hrudní páteř, žebra, hrudník, krční páteř) je také nedílnou součástí celého spektra prováděných úkonů. Pokud chceme být důslední a znalosti i zkušenosti nám to dovolují, můžeme provádět nespočet dalších pokročilých testů. Vyjmenuji jen pár z nich: testy na rotátorovou manžetu + pletenec ramenní, zápěstí, vyšetření kyčelního kloubu, kolenního kloubu, nohy - klenby, prstů a řadu dalších testů.

Co dalšího nám DPA přinese?

Jednoznačně zlepšení efektivity následného cvičení správným zapojováním svalů do správných pohybových vzorů a integrace do následného pohybu v běžném životě. Ano, toto vyšetření vyžaduje kvalitní znalosti jak anatomie, kineziologie a biomechaniky, tak dalších aspektů pro úspěšné odhalení "vad na našem těle". Takže si troufám tvrdit, že i když se jedná, do jisté míry o odborné vyšetření, tak by mělo být v nabídce služeb každého seriózního trenéra/specialisty na pohyb alespoň v té základní podobě. Lékaři nebo fyzioterapeuté si už poradí se závažnějšími problémy a provedou podrobné testy na odhalení onoho problému. Z toho všeho plyne, že toto vyšetření do světa fitness rozhodně patří, a to z důvodů, které jsem v dosavadní části článku uvedl a dále ještě popíšu. Mnozí z Vás jistě najdou řadu jiných, které zde neobsáhnu.


DPA vyšetření

Pro představu uvádím ostatní možné výhody DPA. Jednou z velkých a zásadních je sestavení individuálního tréninkového plánu šitého doslova "na míru". Nedokážu si představit, že bych s každým klientem cvičil ten samý trénink podle jedné šablony. Tento styl trénování se bohužel stále ve velké míře objevuje ve všech fitness centrech po celé České republice. Někteří se možná budou divit, z jakého důvodu sestavovat každému klientovi zvláštní trénink, proč si zbytečně přidělávat práci? Na každého přece platí "stejný metr". Ne, to opravdu neplatí. Co je přínosné pro jednoho, v žádném případě nemusí mít pozitivní dopad na jiného, byť vzhledem a stavbou těla stejně vypadajícího jedince. Toto je dle mého názoru jedna z největších chyb osobních trenérů u nás, ale nechci házet všechny do jednoho pytle, znám i takové, kteří jsou zkušenější než já, ale je jich pořád méně než těch ostatních. Myslím si, že je to velká škoda, protože dnes existuje mnoho doškolovacích a vzdělávacích středisek, chce to jen trochu snahy být lepší a vzdělanější než "jet pořád v zajetých kolejích". Vraťme se nyní tam, kde jsem skončil, tedy k výhodám tréninku "na míru". S tímto individuálně sestaveným tréninkem lze dosáhnout výsledků mnohem rychleji a také bezpečněji než s tréninkem podle jedné šablony. Bereme totiž v potaz, že každý člověk je "jiný" a má jiné "problémy" a potřeby, také biomechanika pohybu a "nastavení" těla jsou odlišné. To vše a další aspekty se zohledňují v tomto typu tréninku. Platí to jak pro sportovce, tak pro běžné návštěvníky. Nyní se budu věnovat využití tohoto tréninku u sportovců. Na rekreační sportovce možná není kladen takový důraz na maximální výkon, zato může snáze docházet k různým zraněním plynoucím z nevhodného jednostranného přetěžování určitých částí těla. U profesionálních a vrcholových sportovců toto platí dvojnásob. Jsou na ně kladeny extrémní požadavky jak po stránce fyzické, tak i psychické (riziko neúspěchu, vypjaté zápasy a další). To vše má následný dopad i na pohybový aparát, který je doslova "bombardován" vysokými dávkami tréninkových jednotek. Tak proč zbytečně "ubližovat a škodit" svému tělu někdy až nesmyslnými, a dokonce nebezpečnými cviky, které sice vypadají "hodně funkčně", ale ve výsledku nám jen přitíží a po určité době stejně dojde k přetížení a v mnoha případech následnému zranění hráče či klienta. Následná návštěva lékaře, rehabilitace a návrat k tomuto typu tréninku je cesta zpět do "bludného a začarovaného kruhu", ze kterého se jen těžko dostává ven. A právě v onom bludném kruhu se nachází většina cvičících. Je to určitě škoda, když existují nástroje, jak takovému stavu předcházet nebo se ze samotného kruhu dostat jednou provždy ven a nastartovat pohyb tím správným směrem.

Z mé zkušenosti s DPA můžu říct, že ne každý klient si nechá DPA udělat, ne každému je příjemné se nechat obhlížet, případně podstoupit různé testy apod. Tato věc je už ale na každém trenérovi, aby uměl klienta přesvědčit a společně našli tu nejvhodnější cestu k vytouženému cíli.

Jaké další vyšetření / testy je nezbytné podstoupit?

Pro celistvost informací o klientovi je užitečné udělat ještě několik dalších testovacích sekvencí. Jednou z vhodných je otestovat tzv. hluboký stabilizační systém, dále jen HSS. Na téma o HSS lze napsat samostatný obsáhlý článek. Pokud si najdete chvilku, tak jistě zde na webu najdete dostatečně obsáhlý výklad této problematiky.

Z jakých částí se testování HSS skládá?

Dle různých zdrojů se budou i pozice, ve kterých testujeme, lišit. V mé praxi používám zejména tyto:

 • vyšetření dechového stereotypu
 • extenční test
 • test flexe trupu
 • brániční test
 • test extenze v kyčli
 • test nitrobřišního tlaku
 • test bočního mostu
 • test zvednutí horních končetin
 • zhodnocení reliéfu oblasti trupu pohledem, případně pohmatem


Test nitrobřišního tlaku se zvednutými dolními končetinami

Brániční test vsedě na židli

K čemu ale jsou HSS testy určeny a co mi jako klientovi řeknou výsledky?

Testy na HSS jsou určeny k tomu, aby zjistily, zda ten Váš HSS funguje tak, jak má. Pokud funguje adekvátně, bude zajištěna jeho správná aktivace, ať při statických pozicích, nebo především u cvičení komplexních cviků se zátěží (dřep, mrtvý tah, tlak, aj.). Správná trupová stabilizace je vůbec nejdůležitější z hlediska bezpečí a eliminace poškození páteře. Právě tento aspekt je přehlížen nebo ledabyle otestován a ohodnocen slovy "to je OK, tobě se nic stát nemůže" a při všech denních aktivitách nebude nadále zapojován a posilován v míře, v jaké by měl být.

Jaké problémy můžete očekávat v důsledku špatného zapojení HSS?


Napravo typický příklad syndromu rozevřených nůžek,
vlevo klient po korekci
Je jich spousta. Pro představu uvádím následující:
 • V dohledné době téměř jistý problém s ploténkami páteře.
 • Nitrobřišní tlak nebude mít dostatečnou sílu k tomu, aby stabilizoval páteř, jak má.
 • Výskyt tzv. syndromu rozevřených nůžek a s ním spojená (ne)aktivita bránice.
 • Horní typ dýchání - do nádechu se budou zapojovat i svaly, které nemají.
 • Vystouplá žebra dopředu a nahoru.
 • A další estetické i funkční problémy...

Nechejte se otestovat i pohybově pomocí screeningu pohybových vzorů

K tomuto tématu jsem napsal první článek. V krátkosti tedy jen několik doplňujících poznámek. Na rozdíl od DPA nebo HSS testů je v tomto případě pozornost věnována pohybu prováděnému v komplexních cvicích (dřep, simulace kliku, výpadu, výkrok přes překážku aj.). FMS screening tak identifikuje potencionálně "chybné" funkce pohybu dříve, než se stanou škodlivé, a nastavuje "základní čáru" pohybu, kde by měl každý začít. Skvěle tak doplňuje uvedené vyšetření a o klientovi si tak můžeme udělat skutečně komplexní obrázek, jak je na tom jeho úroveň pohybu a celkový stav. Právě v této oblasti se vyskytují velké odchylky od ideálního obrázku.


Test hlubokého dřepu

Rizika současných trendů v tréninku běžných návštěvníků fitness center v souvislosti s DPA, HSS a FMS

Předposlední část článku věnuji ožehavému tématu této doby - CrossFitu. Uvedu jej do kontextu s výše popsanými typy diagnostik. Proč si vybírám zrovna tento druh pohybové aktivity? Možná tak trochu šlapu do "vosího hnízda" - nicméně je potřeba širokou veřejnost seznámit s hrozbami tohoto druhu sportu. CrossFit zažívá v naší zemi celoplošný boom - kdo jej necvičí, jako by neexistoval. Zásadní problém ale nastává tehdy, až se do tréninku pustí nám známý "běžný návštěvník". V nedávném rozhovoru i samotný Gray Cook zmínil následující: "Pokud klient nemá dostatečně vybudovaný základ mobility/stability a zkušeností, je CrossFit velmi nebezpečný." Jinými slovy pokud nemáme o klientovi dostatek informací a neznáme jeho stav pohybového aparátu, to znamená, že jej pravděpodobně nezná ani on sám, tak dříve nebo později dojde k problémům. Berme v potaz ještě to, že CrossFit vychází především z těch nejkomplexnějších cviků. Řada je tedy až na jakémsi pomyslném vrcholu pohybové pyramidy. To vše ještě na čas a počty opakování a bez kompenzace pohybu. Má běžný návštěvník šanci adaptovat se na tuto formu pohybu bez adekvátního pohybového základu? Jednoznačně NE v dlouhodobém časovém horizontu a udržitelnosti vlastního zdraví. Mé doporučení zní následovně:

Každý, kdo chce dělat nějaký druh cvičení, a to platí pro jakoukoli úroveň a v každém věku, by měl projít těmito testy a začít opravdu tam, kde je jeho startovní čára. Postupem času si vybudovat dostatečný pohybový základ a až poté přecházet ke komplexnějším systémům cvičení.

Kde mám jako zájemce o tyto formy vyšetření začít a co si mám z tohoto článku odnést?

Pokud Vás tento článek zaujal a dosud jste se s ničím uvedeným nesetkali nebo máte jisté problémy a nevíte si rady, zeptejte se svého trenéra, zda tyto služby nabízí.

Pro jistotu shrnu vše důležité do několika závěrečných bodů:

 • Nechejte se vyšetřit - neprohloupíte.
 • Podstupte alespoň komplexní DPA, HSS testy a FMS screening.
 • Vyhodnocení nechejte na svém trenérovi, ten už Vám sestaví trénink na míru a navrhne další strategii spolupráce - při objevení složitějších problémů Vás odešle k dalšímu specialistovi, v ještě ideálnějším případě se bude jednat o jeho známého, alespoň u mě to tak funguje.
 • Výsledky v podobě lepšího pohybu a zdraví i výkonů se dostaví rychleji než při "šablonovém tréninku".
 • Vzájemná důvěra klient - trenér bude samozřejmě větší a také spokojenost neutrpí na kráse.

Nebojte se vyzkoušet i něco nového a změnit tak svůj stereotyp cvičení.

Použité prameny a literatura:
COOK, G., Movement. Aptos: On Target Publications, 2010. ISBN 978-1-931046-72-5
ČERMÁK, J., CHVÁLOVÁ, O., BOTLÍKOVÁ, V., DVOŘÁKOVÁ, H., Záda už mě nebolí. Praha: Vašut s. r. o., 2008. ISBN 80-7236-117-1
HETZLER, B., RAKOWSKI, K., RAYNOR, J., Movement Restoration. Springfield: Woodfield Ave, 2014. ISBN 978-0692274569
KOLÁŘ, P., BITNAR, P., DRYHONOVÁ, O., a kol. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1


Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
Víte, že...
...poslední objednávka v obchodě
Ronnie.cz byla před 56 sekundami?
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínJesus Rodriguez se zdá být na Yamamot...
jari (21:08) • Nejpřipravenější závodník loňského EVLS napříč kategoriemi! Ale vclassic physique nemá...
magazínMichal Križánek týden před Olympia Am...
amoresPE (15:44) • Klasicka Krizova forma...este vysusit a na 130 kg to nebude zle. V Taliansku ta pro kar...
magazínMichal Križánek - talk show na EVLS P...
scorpionus (17:06) • Dobře, že o Kržovi v USA vědí, to je jedině dobře, že se dostane do povědomí. Jedna...
magazínKdo se bude prezentovat na IFBB Diamo...
Zodiak411 (14:02) • Kondiční kulturistika se startovným za 7k? To je pěkné :)
magazínTrénink tří závodníků před podzimní s...
LittleJohn (11:04) • Pěkný video Kluci!! Budu Držet bicáky k Vašim úspěchům !!Supertelo.cz, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 03222543 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2022 Supertelo.cz, s. r. o. • Copyright © 2001-2022 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie