Reklama:

Zázračné lidské tělo...
rameno (IV.)

Ronnie.cz > Medicína > Patologie

Předešlé články:

  • první díl - podrobné seznámení se stavbou ramena, kostmi, které se na něm podílejí, jednotlivými klouby, které spolupracují na jeho pohybech, s vazy, které jej zpevňují, a svaly, díky nimž se každý aktivní pohyb uskutečňuje; z patologie obsahuje syndrom bolestivého ramena, rotátorové manžety a poškození šlachy m. bicipitis
  • druhý díl - krátké shrnutí anatomie a syndromu bolestivého ramena + kalcifikující tendinitis
  • třetí díl - krátké shrnutí anatomie a syndromu bolestivého ramena + bursitis a terapie syndromu bolestivého ramena

Doporučuji seznámit se také s články z Anatomie.

Pro rychlejší a snazší orientaci a vysvětlení některých nejasných slov nabízím opět slovníček pojmů, které jsou v článcích používány (tentokrát o něco rozšířený). Doufám, že se Vám bude hodit.

* SLOVNÍČEK UŽÍVANÝCH POJMŮ:

Slovníček užívaných pojmů
abdukce pohyb směrem do strany, od osy těla (upažení)
atrofie zmenšení normálně vyvinutého orgánu, na němž se podílí úbytek jeho buněk nebo zmenšení jejich velikosti, např. nedostatkem výživy a prokrvení
bilaterální oboustranný
bursa tíhový váček
bursitis zánětlivé onemocnění bursy
capsula pouzdro
dekalcifikace úbytek vápníku (kalcia) z tkání či orgánů, zejm. kostí
demineralizace ztráta minerálních látek z tvrdých tkání těla (kostí a zubů)
discus intervertebralis meziobratlová ploténka (destička)
distální vzdálený, umístěný na opačné straně, než je počátek (střed) - opakem je proximální – např. horní končetina: její distální částí je ruka s prsty, proximálně leží rameno
dystrofie porucha výživy buňky, tkáně nebo orgánu (způsobená např. i otokem), nejmírnější stupeň poškození buněk a tkání, při delším působení může dojít až k zániku buněk (nekróze)
entezopatie onemocnění svalových a šlachových úponů vznikající většinou jejich opakovaným přetěžováním
hyperestezie zvýšená citlivost na zevní smyslové podněty
imobilita nehybnost
instabilita nestabilita
ischemie místní nedokrevnost tkáně, která vede k jejímu poškození až odumření
kontraktura svalová: chorobné stažení svalu, kloubní: trvalé postavení kloubu v určité poloze a porucha jeho přirozené pohyblivosti
labrum chrupavčitý lem rozšiřující jamku ramenního kloubu
ligamentum vaz
morbus choroba, nemoc
nekróza odumření tkáně
ruptura prasknutí, trhlina
subakromiální pod akromiem (nadpažkem)
subluxace neúplné vykloubení (kloubní plošky se ještě částečně dotýkají)
symptomatologie soubor příznaků (symptomů)
tendo šlacha
tendinitis zánětlivé onemocnění šlachy
tendopatie onemocnění šlachy (obvykle vzniká z přetížení, vlivem mikrotraumat, poruch prokrvení aj.)
trofický vztahující se k výživě tkání a jejich růstu

-itis koncovka charakterizující zánět
-patie koncovka označující chorobu

analgetika léky proti bolesti
anestetika látky působící znecitlivění
kortikoidy látky podobné hormonům kůry nadledvin (protizánětlivý, protialergický účinek, tlumí činnost imunitního systému)

K napsání prvního dílu seriálu o ramenu mě pobídlo období, které vykazovalo zvýšenou návštěvnost klientů s obtížemi ramena v mé ordinaci. Nikdo ani nečekal tak velké ohlasy, které si vyžádaly další pokračování. V úvodním článku jste měli možnost se začíst do podrobnějších anatomických poměrů v oblasti ramena a celkového popisu syndromu bolestivého ramena, včetně prvních dvou obrazů – syndromu rotátorové manžety a poškození šlachy m. bicipitis. Druhý a třetí díl Vás seznámil s pokračováním poruch ramenního kloubu, jmenovitě s kalcifikující tendinitidou a bursitidou, přibyla i poznámka pod čarou o terapii, prognóze a prevenci zmíněných poruch.

Čtvrtý díl povídání o ramenu, do něhož se nyní začítáte, probírá další postižení ramena patřící do syndromu bolestivého ramena, ke kterému jsme již mnohé probrali v minulých částech. Přesto zařadím opět kratičká shrnutí jak z anatomie, tak něco málo obecného o samotném syndromu pro ty z Vás, kteří předešlá pojednání nečetli.

Není možné zde zmínit vše podstatné, proto Vás, pro lepší pochopení problematiky, odkazuji zároveň na již uvedené díly o ramenu. Dnešní článek je, stejně jako všechny z této série, pojat jako pokračování, kapitoly jsou označovány čísly následnými k předcházejícím.

1. ANATOMIE - KRATIČKÉ SHRNUTÍ

Maximálně zkrácené shrnutí nabízel již předešlý díl, proto jej opět vkládám coby nutné drobné uvedení do anatomie ramena. Kdož jste jej již četli: opakování je matka moudrosti. :-)

Rameno je nejsložitějším kloubem v lidském těle – skládá se ze čtyř jednotlivých kloubů (spojujících vzájemně kost hrudní, klíční, pažní a lopatku) a umožňuje široký rozsah pohybu, kterým se však vystavuje značnému riziku nestability kloubu (při problémech s nestabilitou je vhodné trénovat svaly např. pomocí senzomotoriky). Z nestability plynou mnohé obtíže, s nimiž klienti přicházejí. Zpevnění ramenního kloubu kontroluje kloubní pouzdro a početné vazy ve spolupráci se svaly, jejichž hlavní úlohou je zajištění aktivního pohybu. Vazy jmenovitě probírat nebudeme, tento úkol již splnil rozsáhlý úvodní článek, svaly si však kvůli jejich podstatné roli fixace hlavice v jamce zmínit dovolím (pro jejich bližší nastudování však doporučuji např. sekci Anatomie). Šlachy zesilující pouzdro kloubní náležejí svalům vpředu: musculus supraspinatus (abduktor), m. infraspinatus a m. teres minor (zevní rotátory); vzadu: m. subscapularis (vnitřní rotátor). Soubor svalů a jejich šlach zpevňujících pouzdro je klinicky označován jako rotátorová manžeta, jejíž poškození jsem popisovala také v prvním díle. Přímo uvnitř kloubu probíhá po přední straně ještě šlacha dlouhé hlavy m. biceps brachii (flexor ramena a lokte). Dodám, že v místech tlaku a tření se mezi kloubním pouzdrem a okolními útvary vytvářejí bursy (tíhové váčky), u ramena poměrně četné - obtížemi způsobenými i jimi se zabýval minulý díl seriálu.

2. PORUCHY RAMENNÍHO KLOUBU

Syndrom bolestivého ramena

První díl podrobně popisoval veškerá fakta týkající se syndromu bolestivého ramena, proto již víte, co nyní opět pouze v krátkosti shrnu. Bolest ramena a zhoršení hybnosti vychází spíše z chorobných procesů probíhajících v tkáni okolo ramenního kloubu než v něm samotném (v ligamentech*, šlachách, pouzdru, labru*, bursách a svalech). Souhrnné označení těchto obtíží, syndrom bolestivého ramena, tedy nemívá přímý vztah k traumatu ramenního kloubu jako takového. Není těžké usoudit, že zmíněný pojem zahrnuje více různorodých diagnóz a postižení různých struktur, jednotlivé obrazy prolínají. V prvním díle jsem Vás seznámila se syndromem rotátorové manžety (A.) a poškozením šlachy dlouhé hlavy bicepsu brachii (B.), druhý díl zahrnoval kalcifikující tendinitis (C.) a třetí díl bursitis (D.), pokračujme dále v probírání jednotlivých kapitol syndromu bolestivého ramena.

E. Syndrom rameno-ruka

Toto nepříliš časté onemocnění bývá označováno různými synonymy, např. Sudeckova atrofie* či reflexní dekalcifikující* algoneurodystrofie (již název vystihuje podstatu onemocnění, které bývá spojeno s některými vnitřními a neurologickými chorobami – infarkt myokardu, cévní mozkové příhody apod.) Syndrom rameno-ruka je jednou z forem algodystrofického syndromu, který postihuje měkké tkáně i kosti. Častěji jím trpí ženy než muži, výrazněji se objevuje po 50. roce věku. Po úrazech se rozvíjí bouřlivěji a po kratší době (1 – 2 týdny po traumatu) než po infarktu (2 – 4 týdny po něm).

Diagnosticky je potřeba jej rozlišit od jiných onemocnění, např. revmatoidní artritida, morbus Bechtěrev, dna.

Nejčastějšími příčinami vzniku algodystrofického syndromu bývá trauma či poruchy centrálního nervového systému (CNS) - již jsem zmiňovala cévní mozkové příhody, dále jsou to operace mozku, ale i postižení periferního nervového systému (např. „od páteře“). Může se rozvinout i u lidí po infarktu myokardu a patologických procesech či chirurgických zásazích v oblasti plic, krku a ramen. Náchylnější k rozvoji tohoto syndromu jsou nejen diabetici, ale také lidé úzkostní, depresivní, nervózní a mající snížený práh bolesti (tj. dříve ji cítí).

Příznaky algodystrofie jsou palčivá bolest, hyperestezie*, otoky, změny lokální teploty (zpočátku proteplení), postupem onemocnění také trofické* změny kůže, nehtů a rychlá demineralizace* kostí.

Průběh onemocnění lze rozdělit do tří fází, přičemž není možné předvídat dobu trvání, intenzivní terapie ji však zásadně zkrátí.

První stadium trvá 6 – 12 týdnů a především v oblasti ramena vykazuje bolest s pocitem tuhnutí, dojde k omezení abdukce a vnitřní rotace (pacient ztěží zvedá paži a špatně se obléká). Oblast ramena a krku je zvýšeně citlivá na tlak a krátce poté se objevuje otok a bolest ruky, která zůstává i s prsty v lehkém pokrčení, sevření v pěst vázne. Svalová síla ruky je oslabena, kůže je napjatá a teplá.

První fáze může sice odeznít, ale častěji přechází ve fázi s lokálním poklesem teploty, opadnutím otoku a atrofií tkání a svalů. Nemocný se brání pohybu, dochází ke ztuhnutí ramena. (V této fázi jsou již viditelné zřetelné změny na RTG snímcích, kost je jakoby „rozežraná“ kvůli její resorpci.) Udává se, že asi u 10 % pacientů se toto stadium mění ve třetí, kdy dochází k ireverzibilním (nevratným) změnám – kromě bolesti zmíním výrazné atrofie* kůže a svalů, kontraktury v oblasti ruky (držena v pokrčení), poruchy nehtů, suchá kůže. Na RTG se projeví výrazná osteoporóza (řídnutí kostí).

Je potřeba se vyhnout imobilizaci, základem léčby je nezůstávat v klidu a započít co nejdříve rehabilitaci - jakmile začne ustupovat bolest (i mírně přes bolest). Z farmakoterapie se užívají nesteroidní antirevmatika či kortikoidy (na utlumení bolesti a otoku), analgetika (proti bolesti), anxiolytika (léky odstraňující úzkost) a hypnotika (farmaka navozující spánek).

ZÁVĚR

Příští článek Vás seznámí s obtížemi zvanými zmrzlé rameno, pod čarou dodám ještě jako bonbónek diferenciální diagnostiku (tedy co se může tvářit jako potíže s ramenem, ač bolest pochází ze zcela jiných míst).

Doporučuji literaturu:

Čihák, R. Anatomie I. Praha: Grada, 2001. 516 s. ISBN 80-7169-970-5.
Flusserová, Š. Zázračné lidské tělo… Rameno (I.). IRONMAN Magazine 2005, č. 5, s. 74-79.
Flusserová, Š. Zázračné lidské tělo… Rameno (II.). IRONMAN Magazine 2006, č. 2, s. 80-83.
Flusserová, Š. Zázračné lidské tělo… Rameno (III.). IRONMAN Magazine 2006, č. 3, s. 76-79.
Flusserová, Š. Zázračné lidské tělo… Rameno (IV.). IRONMAN Magazine 2006, č. 4, s. 80-83.
Flusserová, Š. Anatomie na Ronnie.cz
Flusserová, Š. Patologie na Ronnie.cz
Krupař, V., Brtková, J. Syndrom bolestivého ramena. Praha: Apotex, 2001. 101 s.Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínBen Weider Natural Pro Qualifier 2023...
KKarmasin (13:36) • Profesionální liga a dopingové kontroly, nějak mi to nejde dohromady.
magazínBFC Cup Fitness Show 2023 - startovní...
LeToucan (12:44) • Nebude spíš hrát roli to, že ty závody jsou strašně pozdě? Většina lidí jde na Čelákovi...
magazínBFC Cup Fitness Show 2023 - startovní...
Valasekjakub123 (12:20) • 13 elite pro karet. Ty nemají žádnou váhu jen další amatérská liga. Škoda bývalý to pěk...
magazínBFC Cup Fitness Show 2023 - startovní...
Bažant (11:08) • Se leda přešaltovat k Maniona federaci.
magazínBFC Cup Fitness Show 2023 - startovní...
Ondra Hájek (10:26) • Jo ale díky Petrovi Březnovi, že tuhle soutěž dál pořádá. Ale je mi ho i ostatních pořa...Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2023 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2023 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie