Reklama:

Zázračné lidské tělo...
rameno (V.)

Ronnie.cz > Medicína > Patologie

Předešlé články:

 • první díl - podrobné seznámení se stavbou ramena, kostmi, které se na něm podílejí, jednotlivými klouby, které spolupracují na jeho pohybech, s vazy, které jej zpevňují, a svaly, díky nimž se každý aktivní pohyb uskutečňuje; z patologie obsahuje syndrom bolestivého ramena, rotátorové manžety a poškození šlachy m. bicipitis
 • druhý díl - krátké shrnutí anatomie a syndromu bolestivého ramena + kalcifikující tendinitis
 • třetí díl - krátké shrnutí anatomie a syndromu bolestivého ramena + bursitis a terapie syndromu bolestivého ramena
 • čtvrtý díl - krátké shrnutí anatomie a syndromu bolestivého ramena + syndrom rameno-ruka

Doporučuji seznámit se také s články z Anatomie.

Pro rychlejší a snazší orientaci a vysvětlení některých nejasných slov nabízím opět slovníček pojmů, které jsou v článcích používány. Doufám, že Vám bude ku prospěchu.

* SLOVNÍČEK UŽÍVANÝCH POJMŮ:

Slovníček užívaných pojmů
abdukce pohyb směrem do strany, od osy těla (upažení)
atrofie zmenšení normálně vyvinutého orgánu, na němž se podílí úbytek jeho buněk nebo zmenšení jejich velikosti, např. nedostatkem výživy a prokrvení
bilaterální oboustranný
bursa tíhový váček
bursitis zánětlivé onemocnění bursy
capsula pouzdro
dekalcifikace úbytek vápníku (kalcia) z tkání či orgánů, zejm. kostí
demineralizace ztráta minerálních látek z tvrdých tkání těla (kostí a zubů)
discus intervertebralis meziobratlová ploténka (destička)
distální vzdálený, umístěný na opačné straně, než je počátek (střed) - opakem je proximální – např. horní končetina: její distální částí je ruka s prsty, proximálně leží rameno
dystrofie porucha výživy buňky, tkáně nebo orgánu (způsobená např. i otokem), nejmírnější stupeň poškození buněk a tkání, při delším působení může dojít až k zániku buněk (nekróze)
entezopatie onemocnění svalových a šlachových úponů vznikající většinou jejich opakovaným přetěžováním
hyperestezie zvýšená citlivost na zevní smyslové podněty
imobilita nehybnost
instabilita nestabilita
ischemie místní nedokrevnost tkáně, která vede k jejímu poškození až odumření
kontraktura svalová: chorobné stažení svalu, kloubní: trvalé postavení kloubu v určité poloze a porucha jeho přirozené pohyblivosti
labrum chrupavčitý lem rozšiřující jamku ramenního kloubu
ligamentum vaz
morbus choroba, nemoc
nekróza odumření tkáně
ruptura prasknutí, trhlina
subakromiální pod akromiem (nadpažkem)
subluxace neúplné vykloubení (kloubní plošky se ještě částečně dotýkají)
symptomatologie soubor příznaků (symptomů)
tendo šlacha
tendinitis zánětlivé onemocnění šlachy
tendopatie onemocnění šlachy (obvykle vzniká z přetížení, vlivem mikrotraumat, poruch prokrvení aj.)
trofický vztahující se k výživě tkání a jejich růstu

-itis koncovka charakterizující zánět
-patie koncovka označující chorobu

analgetika léky proti bolesti
anestetika látky působící znecitlivění
kortikoidy látky podobné hormonům kůry nadledvin (protizánětlivý, protialergický účinek, tlumí činnost imunitního systému)

V úvodním článku jste měli možnost se začíst do podrobnějších anatomických poměrů v oblasti ramena a celkového popisu syndromu bolestivého ramena, včetně prvních dvou obrazů – syndromu rotátorové manžety a poškození šlachy m. bicipitis. Druhý a třetí díl Vás seznámil s pokračováním poruch ramenního kloubu, jmenovitě s kalcifikující tendinitidou a bursitidou, přibyla i poznámka pod čarou o terapii, prognóze a prevenci zmíněných poruch. Čtvrtý díl na Vás dýchl syndromem rameno-ruka, nyní se však pojďme ponořit do dnešního povídání.

Článek je, stejně jako všechny z této série, pojat jako pokračování, kapitoly jsou označovány čísly následnými k předcházejícím.

1. ANATOMIE - KRATIČKÉ SHRNUTÍ

O anatomii ramena jsme toho namluvili dost a dost v předešlých čtyřech dílech, pokud má přesto někdo potřebu osvěžit paměť, nechť se k získání informací obrátí na odkazy výše, dnes zde anatomii opakovat již nebudu.

2. PORUCHY RAMENNÍHO KLOUBU

Syndrom bolestivého ramena

Veškerá onemocnění, která v tomto cyklu probíráme, spadají do syndromu bolestivého ramena - bavíme se o chorobných procesech probíhajících v tkáni okolo ramenního kloubu, spíše než v něm samotném (v ligamentech*, šlachách, pouzdru, labru*, bursách a svalech). Zmíněný pojem zahrnuje více různorodých diagnóz a postižení různých struktur, jednotlivé obrazy prolínají. V prvním díle jsem Vás seznámila se syndromem rotátorové manžety (A.) a poškozením šlachy dlouhé hlavy bicepsu brachii (B.), druhý díl zahrnoval kalcifikující tendinitis (C.), třetí díl bursitis (D.) a čtvrtý syndrom rameno-ruka (E.), pokračujeme další kapitolou syndromu bolestivého ramena.

F. Zmrzlé rameno (frozen shoulder)

Termín zmrzlé rameno je v současné době často používán spíše k vyjádření funkčního omezení kloubu než jako přesná diagnóza. Názory na vznik a původ syndromu se totiž velice různí, někdo předpokládá, že jej vyvolává bursitis, někdo obviňuje tendinitis šlachy bicepsu či supraspinatu, jiný upozorňuje, že je při něm postiženo kloubní pouzdro... Z různorodosti vyplývá i množství synonym – obliterující bursitis, pericapsulitis, adhesivní capsulitis. Jako spouštěcí faktor nelze opravdu vyloučit žádné z procesů dějících se v oblasti ramena, včetně traumatu či imobilizace končetiny. Ačkoli jsou diagnózy různé, společným rysem zůstává bolestivé omezení pohybů v ramenním kloubu ve všech směrech s jejich pomalou spontánní úpravou (částečnou či úplnou) trvající měsíce až několik let. (U většiny postižení ramen je nemožný pouze určitý druh pohybu, jiný bývá zachován, stejně tak bývá bolestivě limitován spíše aktivní pohyb – např. při poruše šlach a burs – než společně s ním i pasivní.) Nejčastěji se syndrom objevuje po 40. – 60. roce věku, více u žen a spíše na nedominantní končetině (tj. u praváků levá).

Nejvhodnější se jeví označení adhesivní capsulitis, neboť se u tohoto syndromu skutečně objevuje zánětlivé, ztluštělé a napjaté kloubní pouzdro, které těsně přiléhá (odtud označení „adhesivní“) k hlavici humeru a zmenšuje tak objem kloubní dutiny.

Syndrom zmrzlého ramena začíná pozvolnou postupnou ztrátou hybnosti, stejně tak přibývá bolest (zhoršující se pohybem), až ke stavu, kdy postiženému nedovoluje spát ani nalézt úlevovou polohu. Nejprve je pozorováno omezení zevní rotace, menší omezení abdukce a vnitřní rotace. Udává se, že zmíněná fáze trvá asi 3 – 8 měsíců, její konec je charakterizován výrazně omezeným (až nemožným) pohybem ve všech směrech, nemocný zvládá pouze krčit rameny. „Období mrznutí.“

Následuje fáze (4 – 12 měsíců) vyznačující se ústupem bolestí, nicméně omezení hybnosti stále přetrvává. Vlivem restrikce hybnosti se objevuje atrofie svalstva ramenního kloubu a paže. „Období zmrznutí.“

Jako poslední nastává stadium pomalého zlepšování (5 – 24 měsíců), v němž se postupně navrací funkční schopnosti kloubu. Nejdříve se obnovuje zevní rotace, později abdukce a vnitřní rotace. Stav se povětšinou vrací k téměř plné funkci. „Období tání.“

Bází terapie zůstává tlumení bolesti (analgetika, nesteroidní antirevmatika) a dlouhodobá rehabilitační péče zajišťující zabránění funkčnímu omezení, popř. znovuzískání co největšího rozsahu pohybu. Podstatné je zařadit zhruba desetiminutové cvičení několikrát denně, nikoli cvičit např. jedenkrát za den 45 minut. Jde především o pasivní cvičení s protahováním a snahou o udržení rozsahů pohybů v ramenním kloubu.

Naskýtají se i různá chirurgická řešení, o nichž však rozhoduje lékař – ortoped, tento článek nemá za úkol se o nich blíže zmiňovat. Obvykle se o nich uvažuje, pokud se špatný stav i přes dlouhodobou rehabilitaci nemění a nelepší 4 – 6 měsíců.


POD ČAROU...

Diferenciální diagnostika

Obtíže promítající se do ramenního kloubu (a podporující v postiženém domněnku, že problém leží právě v ramenu) nemusejí vycházet přímo z něho (artróza, artritis) či měkkých tkání, které jej obklopují (o nich pojednávaly naše články). Přenesenou bolest obvykle neprovází omezení pohybu v ramenním kloubu. Přináším vám velice zjednodušený přehled poruch, s nimiž se můžete setkat, pro stručný nástin, z jakých všech míst se může subjektivní pocit přenášet k ramenu. Vězte, že to v žádném případě není vyčerpávající přehled.

 • bolest přenesená z krční páteře (vertebrogenní algický syndrom) – ligamenta*, meziobratlové klouby, diskopatie, spasmy svalů atd.
 • migrény
 • syndrom karpálního tunelu (porucha v oblasti zápěstí způsobená stlačením nervu procházejícího karpálním tunelem (n. medianus) - porucha citlivosti, bolest, event. i atrofie svalů v oblasti ruky)
 • propagace potíží od zánětem postižených šlach flexorů zápěstí
 • epicondylitis (zánět svalových úponů na epikondylu kosti pažní vznikající nejčastěji přetížením, jde o druh entezopatie*)
 • potíže kvůli opakovanému přetížení distálních částí končetin (práce na pc apod.) – následný přenos výše
 • bolesti kardiálního původu
 • obtíže promítající se z plic, jícnu, žlučníku
 • onemocnění štítné žlázy, slinivky břišní, žaludku
 • ušní onemocnění
 • cévní obtíže
 • nádory v dané oblasti
 • onemocnění svalová (mnoho různých onemocnění, zmíním pouze myasthenia gravis, chronický únavový syndrom a polymyositis/dermatomyositis)
 • onemocnění nervová (pásový opar, poškození způsobené zevně, útlaky, záněty)


ZÁVĚR

Poslední díly přinesou mimo jiné informace o poškození menších kloubů, které tvoří pletenec ramenní, zmíním se o poškození ramena u sportovců a nebude chybět ani kapitola o protahování a uvolňování svalů ramena.

Doporučuji literaturu:

Čihák, R. Anatomie I. Praha: Grada, 2001. 516 s. ISBN 80-7169-970-5.
Flusserová, Š. Zázračné lidské tělo… Rameno (I.). IRONMAN Magazine 2005, č. 5, s. 74-79.
Flusserová, Š. Zázračné lidské tělo… Rameno (II.). IRONMAN Magazine 2006, č. 2, s. 80-83.
Flusserová, Š. Zázračné lidské tělo… Rameno (III.). IRONMAN Magazine 2006, č. 3, s. 76-79.
Flusserová, Š. Zázračné lidské tělo… Rameno (IV.). IRONMAN Magazine 2006, č. 4, s. 80-83.
Flusserová, Š. Anatomie na Ronnie.cz
Flusserová, Š. Patologie na Ronnie.cz
Krupař, V., Brtková, J. Syndrom bolestivého ramena. Praha: Apotex, 2001. 101 s.Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

29.09.08:23Judila - Dobrý den, jsem více jak rok po operaci krční páteře s nar..
10.09.13:28ax+b=c - fajn clanok ale nieco k tomu predsa chyba... nejaky obra..
Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínBen Weider Natural Pro Qualifier 2023...
KKarmasin (13:36) • Profesionální liga a dopingové kontroly, nějak mi to nejde dohromady.
magazínBFC Cup Fitness Show 2023 - startovní...
LeToucan (12:44) • Nebude spíš hrát roli to, že ty závody jsou strašně pozdě? Většina lidí jde na Čelákovi...
magazínBFC Cup Fitness Show 2023 - startovní...
Valasekjakub123 (12:20) • 13 elite pro karet. Ty nemají žádnou váhu jen další amatérská liga. Škoda bývalý to pěk...
magazínBFC Cup Fitness Show 2023 - startovní...
Bažant (11:08) • Se leda přešaltovat k Maniona federaci.
magazínBFC Cup Fitness Show 2023 - startovní...
Ondra Hájek (10:26) • Jo ale díky Petrovi Březnovi, že tuhle soutěž dál pořádá. Ale je mi ho i ostatních pořa...Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2023 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2023 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie