Reklama:

Zázračné lidské tělo...
rameno (VI.)

Ronnie.cz > Medicína > Patologie

Předešlé články:

  • první díl - podrobné seznámení se stavbou ramena, kostmi, které se na něm podílejí, jednotlivými klouby, které spolupracují na jeho pohybech, s vazy, které jej zpevňují, a svaly, díky nimž se každý aktivní pohyb uskutečňuje; z patologie obsahuje syndrom bolestivého ramena, rotátorové manžety a poškození šlachy m. bicipitis
  • druhý díl - krátké shrnutí anatomie a syndromu bolestivého ramena + kalcifikující tendinitis
  • třetí díl - krátké shrnutí anatomie a syndromu bolestivého ramena + bursitis a terapie syndromu bolestivého ramena
  • čtvrtý díl - krátké shrnutí anatomie a syndromu bolestivého ramena + syndrom rameno-ruka
  • pátý díl - krátké shrnutí syndromu bolestivého ramena + zmrzlé rameno, diferenciální diagnostika

Doporučuji seznámit se také s články z Anatomie.

Pro rychlejší a snazší orientaci a vysvětlení některých nejasných slov nabízím opět slovníček pojmů, které jsou v článcích používány. Doufám, že Vám bude ku prospěchu.

* SLOVNÍČEK UŽÍVANÝCH POJMŮ:

Slovníček užívaných pojmů
abdukce pohyb směrem do strany, od osy těla (upažení)
artróza (osteoartróza) nezánětlivé onemocnění kloubů, typická je destrukce (zánik) kloubní chrupavky
atrofie zmenšení normálně vyvinutého orgánu, na němž se podílí úbytek jeho buněk nebo zmenšení jejich velikosti, např. nedostatkem výživy a prokrvení
bilaterální oboustranný
bursa tíhový váček
bursitis zánětlivé onemocnění bursy
capsula pouzdro
dekalcifikace úbytek vápníku (kalcia) z tkání či orgánů, zejm. kostí
demineralizace ztráta minerálních látek z tvrdých tkání těla (kostí a zubů)
discus intervertebralis meziobratlová ploténka (destička)
distální vzdálený, umístěný na opačné straně, než je počátek (střed) - opakem je proximální – např. horní končetina: její distální částí je ruka s prsty, proximálně leží rameno
distorze podvrtnutí kloubu
dystrofie porucha výživy buňky, tkáně nebo orgánu (způsobená např. i otokem), nejmírnější stupeň poškození buněk a tkání, při delším působení může dojít až k zániku buněk (nekróze)
entezopatie onemocnění svalových a šlachových úponů vznikající většinou jejich opakovaným přetěžováním
hyperestezie zvýšená citlivost na zevní smyslové podněty
imobilita nehybnost
instabilita nestabilita
ischemie místní nedokrevnost tkáně, která vede k jejímu poškození až odumření
kontraktura svalová: chorobné stažení svalu, kloubní: trvalé postavení kloubu v určité poloze a porucha jeho přirozené pohyblivosti
labrum chrupavčitý lem rozšiřující jamku ramenního kloubu
ligamentum vaz
morbus choroba, nemoc
nekróza odumření tkáně
ruptura prasknutí, trhlina
subakromiální pod akromiem (nadpažkem)
subluxace neúplné vykloubení (kloubní plošky se ještě částečně dotýkají)
symptomatologie soubor příznaků (symptomů)
tendo šlacha
tendinitis zánětlivé onemocnění šlachy
tendopatie onemocnění šlachy (obvykle vzniká z přetížení, vlivem mikrotraumat, poruch prokrvení aj.)
trofický vztahující se k výživě tkání a jejich růstu

-itis koncovka charakterizující zánět
-patie koncovka označující chorobu

analgetika léky proti bolesti
anestetika látky působící znecitlivění
kortikoidy látky podobné hormonům kůry nadledvin (protizánětlivý, protialergický účinek, tlumí činnost imunitního systému)
nesteroidní antirevmatika (NSA) používají se u většiny revmatických onemocnění kloubů, kromě protizánětlivého mají také analgetický účinek (např. Acylpyrin, ibuprofen, Voltaren – diclofenac aj.)

Již pošesté se spolu setkáváme u povídání o potížích s jednou z nejsložitějších struktur lidského těla. Kdo četl předešlá pojednání, měl již možnost se v úvodním článku seznámit podrobněji s anatomickou strukturou oblasti ramena a obecným popisem syndromu bolestivého ramena, zároveň i s prvními dvěma obtížemi – syndromem rotátorové manžety a poškozením šlachy m. bicipitis. Mohl nahlédnout také na pokračování poruch ramenního kloubu, tedy kalcifikující tendinitidu a v třetím díle na bursitidu, i poznámku pod čarou o terapii, prognóze a prevenci poruch ramena. Čtvrtý díl zmínil syndrom rameno-ruka a zatím poslední díl přinesl k nastudování zmrzlé rameno a něco málo k diferenciální diagnostice.

V dnešním článku se budeme věnovat dalším postižením ramena patřícím do syndromu bolestivého ramena, ke kterému jste si již mnohé pročetli v minulých částech.

Upozorňuji, že není možné zde zmínit vše podstatné, proto Vás, pro lepší pochopení problematiky, odkazuji zároveň na již uvedené díly pojednání o ramenu.

Článek je, stejně jako všechny z této série, pojat jako pokračování, kapitoly jsou označovány čísly následnými k předcházejícím.

1. ANATOMIE - KRATIČKÉ SHRNUTÍ

Anatomii ramena jsme probrali dostatečně v předešlých dílech, pokud si ji chce někdo zopakovat, nechť se k získání informací obrátí na odkazy výše, dnes zde anatomii opakovat již nebudeme, drobné shrnutí si dovolím opět až v posledním díle.

2. PORUCHY RAMENNÍHO KLOUBU

Syndrom bolestivého ramena

První díl podrobně popisoval veškerá fakta týkající se syndromu bolestivého ramena, proto již víte, co nyní opět pouze v krátkosti shrnu. Bolest ramena a zhoršení hybnosti vychází spíše z chorobných procesů probíhajících v tkáni okolo ramenního kloubu než v něm samotném (v ligamentech*, šlachách, pouzdru, labru*, bursách a svalech). Souhrnné označení těchto obtíží, syndrom bolestivého ramena, tedy nemívá přímý vztah k traumatu ramenního kloubu jako takového. Není těžké usoudit, že zmíněný pojem zahrnuje více různorodých diagnóz a postižení různých struktur, jednotlivé obrazy prolínají. V úvodním díle jsem vás seznámila se syndromem rotátorové manžety (A.) a poškozením šlachy dlouhé hlavy bicepsu brachii (B.), druhý díl zahrnoval kalcifikující tendinitis (C.), třetí bursitis (D.), čtvrtý syndrom rameno-ruka (E.) a pátý zmrzlé rameno (F.).

Jak bylo uvedeno v anatomii, rameno se skládá z více kloubních spojení. Pojďme se podívat na postižení jednotlivých kloubů okolo vlastního ramenního skloubení. Jedná se o kloub akromioklavikulární (mezi lopatkou a klíční kostí), sternoklavikulární (komunikace mezi hrudní a klíční kostí, mezi nimiž se nachází ještě discus) a spojení skapulothorakální (funkční spojení hrudník – lopatka).

Pro bližší seznámení se s jednotlivými klouby odkazuji opět na první díl seriálu o ramenu.

G. Postižení akromioklavikulárního kloubu

Akromioklavikulární kloub je málo pohyblivý, zpevněný navíc vazy, jeho stabilitu zajišťují i fascie m. deltoideus a trapezius. Jeho bolestivost může mít akutní či chronickou příčinu. Postiženi jsou spíše mladí lidé, neboť akutní příhodou většinou bývá úraz (pád na rameno, kontaktní sporty), po něm se časem může vyvinout chronická obtíž kvůli zánětu, nestabilitě či artróze*. Při poranění může být poškozeno pouzdro, vazy, může dojít k luxaci (vykloubení) nebo zlomenině klíční kosti.

Poškozený kloub je bolestivý na pohmat, obtěžuje také zkroucení ruky za záda a umístění lokte před bradu (horizontální addukce) – pozitivní může být tento test však také u syndromu rotátorové manžety aj.

Klient si stěžuje nejen na bolest, ale také na omezení rozsahu pohybu. Terapie je zahajována klidem a nesteroidními antirevmatiky*, následuje fyzioterapie. Nepomáhá-li konzervativní léčba, nastupuje chirurgický zásah - artroplastika.

H. Postižení sternoklavikulárního kloubu

Ze všech nabízejících se možností poškození sternoklavikulárního skloubení (mezi hrudní a klíční kostí) zmíním pouze artrózu a traumatická a zánětlivá postižení.

Při artróze je kloubní chrupavka destruována, zužuje se kloubní štěrbina a tvoří se kostní výrůstky (osteofyty). Je léčena konzervativně, u výrazné lze uplatnit také artroplastiku.

Z traumatických postižení se nejčastěji objevuje distorze* a subluxace*, může dojít i k rupturám* pouzdra a vazů. Subluxace (popř. luxace) se děje nejčastěji směrem dopředu, bývá provokována působením přes rameno např. při sportech a dopravních nehodách. Zpravidla je nařízeno na 12 – 24 hodin přiložit led a umístit horní končetinu na 3 – 4 dny bez pohybu v šátku, poté zařazujeme fyzioterapii.

Zduření kloubu a bolestivost na pohmat a při pohybu provází jeho zánětlivé onemocnění. Artritidy mohou být způsobeny bakteriální infekcí nebo spojeny např. s revmatoidní artritidou či dnou.

I. Skapulothorakální skloubení

U spojení lopatky a hrudníku se nejedná o kloub v pravém slova smyslu, nicméně pohyb lopatky po zadní stěně hrudníku je nedílnou součástí pohybu ramena. Lopatka poskytuje prostor pro začátek či úpon mnoha svalům, jejichž porucha se samozřejmě také promítne do pohybu a polohy lopatky a vznikají tak různorodá postižení. Další obtíže mohou vycházet z burs umístěných mezi hrudníkem a lopatkou, často jsou zánětlivé např. u sportovců s přetížením pohyby nad hlavou.

Při léčbě zmiňovaných bursitid* je navrhován klid, tlumení bolesti a indikována nesteroidní antirevmatika (proti zánětu). Lze zasáhnout také chirurgickým vyjmutím bursy. Při postižení způsobeném ochabnutím svalů se terapie zaměřuje na posilování svalů a udržení pohyblivosti v kloubu ramenním. (Po roce bez výsledků je možný i chirurgický zásah.)

J. Capsulitis

Primární kapsulitidu (zánět pouzdra kloubního) jsme si již popisovali u kapitoly zmrzlého ramena v minulém díle, nicméně existují i formy sekundární, na jejichž vzniku se podílí jiné onemocnění – diabetes mellitus, onemocnění plic, štítné žlázy, ale vyvolat je může také infarkt myokardu, mozková příhoda či úraz.

Terén ramena je na pohmat bolestivý (nejvíce ve spodní části pouzdra – v podpaží), postižený udává bolest v celé oblasti ramena a paži si podpírá za loket, aby zmírnil natažení pouzdra způsobené svěšením končetiny. Někdy se objevuje také otok tkání, popř. kloubní výpotek (tekutina v kloubu – hydrartros / krev v kloubu – hemartros).


ZÁVĚR

Poslední díl série přinese informace o poškození ramena u sportovců a o nestabilitě ramenního kloubu, pod čarou se seznámíte také s metodikou postizometrické relaxace.

Doporučuji literaturu:

Čihák, R. Anatomie I. Praha: Grada, 2001. 516 s. ISBN 80-7169-970-5.
Flusserová, Š. Zázračné lidské tělo… Rameno (I.). IRONMAN Magazine 2005, č. 5, s. 74-79.
Flusserová, Š. Zázračné lidské tělo… Rameno (II.). IRONMAN Magazine 2006, č. 2, s. 80-83.
Flusserová, Š. Zázračné lidské tělo… Rameno (III.). IRONMAN Magazine 2006, č. 3, s. 76-79.
Flusserová, Š. Zázračné lidské tělo… Rameno (IV.). IRONMAN Magazine 2006, č. 4, s. 80-83.
Flusserová, Š. Anatomie na Ronnie.cz
Flusserová, Š. Patologie na Ronnie.cz
Krupař, V., Brtková, J. Syndrom bolestivého ramena. Praha: Apotex, 2001. 101 s.


Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

27.03.21:32Diegos - Dobrý den , chci se zeptat jestli je závažný problém *Lupá..
06.01.17:54hazpa - Dnes jsem si byl zacvičit, na řadě byl hrudník.Při pullove..
27.10.16:49CZEBLADE - Ty testy pry budou, takze jsi nic najit nemohl. Jinak bud..
27.10.16:03LOVESTORY - S O R R Y ze to pisem tu ..ale bol tu clanok o testovani s..-1
Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínJesus Rodriguez se zdá být na Yamamot...
jari (21:08) • Nejpřipravenější závodník loňského EVLS napříč kategoriemi! Ale vclassic physique nemá...
magazínMichal Križánek týden před Olympia Am...
amoresPE (15:44) • Klasicka Krizova forma...este vysusit a na 130 kg to nebude zle. V Taliansku ta pro kar...
magazínMichal Križánek - talk show na EVLS P...
scorpionus (17:06) • Dobře, že o Kržovi v USA vědí, to je jedině dobře, že se dostane do povědomí. Jedna...
magazínKdo se bude prezentovat na IFBB Diamo...
Zodiak411 (14:02) • Kondiční kulturistika se startovným za 7k? To je pěkné :)
magazínTrénink tří závodníků před podzimní s...
LittleJohn (11:04) • Pěkný video Kluci!! Budu Držet bicáky k Vašim úspěchům !!Supertelo.cz, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 03222543 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2022 Supertelo.cz, s. r. o. • Copyright © 2001-2022 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie