Reklama:

Anabolické steroidy a kardiovaskulární systém

Ronnie.cz > Medicína > Doping

Anabolické steroidy jsou látky odvozené od mužských pohlavních hormonů, testosteronu a dihydrotestosteronu. Mají, jak nese jejich název, schopnost podporovat stavbu tkání, především svalové a pojivové. Od první syntézy testosteronu v 30. letech minulého století a během nástupu „steroidové“ éry v 50. letech až po současnost bylo syntetizováno několik tisíc sloučenin se steranovým jádrem ve snaze zvýraznit účinky žádané a potlačit nežádoucí. Toto očekávání se však beze zbytku nenaplnilo ani u jedné sloučeniny. Přeci jen mnohé odvozené sloučeniny měly léčebný potenciál a redukované vedlejší účinky, a tak dosáhly klinického uplatnění. S postupem vědeckého pokroku byly vystřídány látkami v daných indikacích příměji účinkujícími a s menšími nežádoucími účinky. Dnes, jak můžeme vnímat, jsou tyto látky v medicíně opouštěny. A pro své vedlejší účinky spíše zavrhovány, k čemuž přispívá přikrášlování ze strany médií ve spojení se sportem.

Vedlejší účinky těchto látek jsou různorodé a různě vyjádřené u jednotlivých derivátů. Patří k nim vliv na jaterní funkce, ovlivnění hormonálního systému, vliv na androgen-dependentní tkáně (jako je prostata, pohlavní orgány, prsní žláza či kožní adnexa - tělesné ochlupení a mazové žlázy) a vliv na kardiovaskulární systém. V tomto článku se však budeme zabývat především jejich vlivem na kardiovaskulární systém.

Kardiovaskulární systém (KVS)

Je tělesný systém, jehož funkce je pro život jedince nepostradatelná a jeho případné dysfunkce výrazně ovlivňují kvalitu a délku života daného člověka. Jeho dysfunkce jsou příčinou číslo jedna v úmrtích v České republice a takřka celosvětově. Proto jsou ve světle těchto skutečností vedlejší účinky anabolických steroidů považovány za ty nejvýznamnější a nejnebezpečnější. Kardiovaskulární systém tvoří srdce a systém cév rozdělený do dvou paralelně zapojených oběhů – nízkotlaký pravostranný plicní a vysokotlaký levostranný tělní oběh. Jeho primární funkcí je rozvádění živin a kyslíku do tkání a odvádění oxidu uhličitého a odpadních látek z tkání. Širší seznámení s anatomií a funkcí je nad rámec tohoto článku. Podle všeobecně uznávaných schémat vede ke kardiovaskulárním onemocněním genetická zátěž a pohlaví jako faktor neovlivnitelný a pak životní styl (tj. především úroveň a trvání fyzické aktivity, složení stravy a úroveň stresu) jako faktor ovlivnitelný.

Patofyziologie rozvoje kardiovaskulárních onemocnění (KVO)

Aby mohl KVS fungovat a plnit své funkce, je nutné splnit několik předpokladů. Správná činnost srdce jako pumpy (stahovat se a tak vytlačovat krev proti odporu) a kontinuita rozvodu krve, tj. neporušenost krevního proudu překážkou. Konečným důsledkem mnoha KVO je nepoměr mezi potřebou kyslíku tkáněmi a jeho dodávkou do nich. Tím vzniká ischémie, což není nic jiného než přidušení a dle závažnosti až odumření tkáně takto postižené. Při neselektivním postižení, tedy nedokrvení všech tkání, vzniká šok, který může vyústit dle závažnosti až k smrti jedince. Při selektivním a náhlém omezení proudu krve do tkání s úplným nebo skoro kompletním omezením krevního proudu vzniká infarkt, jak srdeční, tak mozkový, případně i jiných tkání. Při pomalu progredujícím zhoršení prokrvení tkání vzniká ischémie, která snižuje funkční kapacitu (výkon) a způsobuje strukturální změny postižené tkáně, většinou nevratné. Příkladem může být ischemická choroba srdeční způsobená zúžením věnčitých tepen zásobujících samotné srdce, což vede k jeho přestavbě a následnému prohloubení nedokrvení, v jehož důsledku dojde k selhání srdce jako pumpy a ke smrti. V případě mozku se jedná o vaskulární demenci, kdy neurony odumírají vlivem hypoxie (přidušení), která způsobuje projevy duševního úpadku jako u jiných typů demencí.

Ateroskleróza jako nejčastější příčina KVO

Ateroskleróza znamená ztvrdnutí tepen ukládáním tukových látek pod vnitřní povrch tepen (endotel) spojené s tvorbou vaziva a ukládáním vápenatých solí v místě poškození. Proces probíhá následovně. Nejdříve je nutné mít poškozenou vnitřní vrstvu tepen, tzv. intimu – odborně endotel, aby se poskytlo místo k uchycení tukových látek především nízkomolekulárních triglyceridů (tuků přijatých z potravy a případně vytvořených z nadbytku sacharidů) a nosičů cholesterolu (lipoproteinů) s nízkou hustotou (převahou tukových látek nad proteinovým nosičem) VLDL a LDL, kdy tyto látky musí podlehnout oxidaci, tj. žluknout, a tím začít přitahovat buňky imunitního systému – odklízeče (makrofágy). Makrofágy pohltí oxidovaný komplex lipoproteinů a bílkovinnou část odbourají, cholesterol však mohou jen uskladnit. Během hromadění se mění na pěnové buňky (pěnové dle svého vzhledu v mikroskopu). Nejzákladnější je však rozvinutí zánětlivé reakce, kterou spouští makrofágy jednak aktivně a posléze druhotně tím, že sami podléhají zkáze z přeplnění cholesterolem, čímž spouštějí další zánětlivé reakce ústící v další poškození cévní stěny a tvorbu vaziva v ní. Ve shrnutí je tvorba ateromu závislá na funkci a stavu cévní výstelky (endotelu), oxidačně/antioxidační schopnosti krve, množství a typu lipoproteinů v krvi a aktivitě imunitního systému.

Jmenovitá rizika užívání anabolických steroidů z pohledu KVS

Hypertenze

Hypertenzí rozumíme zvýšení krevního tepenného tlaku nad 140/90 mm Hg. Toto je velmi častým vedlejším účinkem AS. Hypertenze se více vyskytuje u vyšších dávek aromatizujících AS než u nearomatizujících, ale není omezená pouze na ně. Uplatňuje se zde vliv na retenci vody a sodíku, ale také zvýšená reaktivita cév na noradrenalin, plus hyperkinetická cirkulace pro zvětšení minutového srdečného výdeje (zvýšená síla stahu a srdeční frekvence). Na což je možno nahlížet jako na adaptační mechanismus, který zajišťuje zásobování rostoucích tkání kyslíkem a živinami, který však může mít zdraví ohrožující dopady. Přes svou častost je nicméně tento vedlejší účinek vratný do několika týdnů po vysazení AS. Nezanedbatelným faktorem, který ovlivňuje krevní tlak, je složení stravy, a to především obsah sacharidů a sodíku. Výsledné zvýšení tlaku pak odráží jednak „objemový“ jídelníček, jednak aromatizace „objemových“ anabolických steroidů. Nutné je připočíst i zvýšení celkové tělesné hmotnosti, která sama o sobě představuje rizikový faktor pro rozvoj hypertenze. Výsledná souhra těchto faktorů, pokud se setká s genetickou dispozicí, může vyústit v hypertenzní krizi a ohrozit případně jedince na životě.

Změny krevních tuků

Užívání anabolických steroidů přináší změny v krevních tucích. Tento fakt je nepopiratelný. Ve fyziologickém rozmezí produkce 10 - 30 nmol/l je lipidový profil zlepšen oproti stavu s nízkou produkcí testosteronu, tj. působí pozitivně na lipidy (3). Po překročení fyziologického maxima dochází opět ke zhoršování lipidového profilu. Dle dávky, způsobu užití a druhu anabolického steroidu dochází k poklesu lipoproteinů s vysokou hustotou (HDL) a vzestupu lipoproteinů s nízkou hustotou (LDL), čímž se mění poměr celkového cholesterolu k HDL-cholesterolu (1; 2). Cholesterol v krevní plazmě je pro svou nerozpustnost ve vodě přenášen pomocí proteinových nosičů, kdy LDL má funkci transportu cholesterolu do tkání a HDL transportuje cholesterol z tkání, z čehož vyplývá jejich různý vliv na cévní stěnu. Zjednodušeně – LDL zanáší, HDL čistí. Výše uvedená změna zvyšuje riziko aterosklerózy a především její předčasnou tvorbu a projevy komplikací, jako je hypertenze, ischemická choroba srdeční, srdeční či mozkový infarkt a srdeční selhání. Vliv na lipidy se liší především mezi injekčními esterovanými anabolickými steroidy a orálními 17-alkylovanými steroidy. Kdy především orální 17-alkylované steroidy mají velmi negativní vliv na hladinu HDL cholesterolu, snížení jeho hladiny po dobu jejich užívání o 80 - 90 % není výjimečné. Proto při dlouhodobém užívání především orálních anabolických steroidů se podstatně zvyšuje riziko aterosklerózy a jejích komplikací. Změna hladin krevních tuků není problémem akutním, ale dlouhodobým. Bohužel podcenění vedlejších účinků v této oblasti může vést v delším časovém horizontu k velmi vážným zdravotním problémům. Proto je z dlouhodobého hlediska přínosné, pokud možno, když už ne všech anabolických steroidů, omezit užívání alespoň orálních.

Narušené srážení krve

Testosteron a pravděpodobně i jeho deriváty mají vliv na schopnost destiček se shlukovat a vytvářet tak tromby (sraženiny) (4; 5; 6). Predisponujícím místem jsou místa postižené aterosklerózou a hluboké žíly dolních končetin, kde se může trombus vytvořit a případně uvolnit, čímž se stává se vmetkem čili embolem, který putuje žilním řečištěm do srdce. Z něj může být vmeten do plicního tepenného řečiště, kde může způsobit dle své velikosti až život ohrožující stav, tzv. plicní embolii. Mimo destičky naopak snižuje schopnost koagulace a zvyšuje fibrinolýzu, tj. rozpad sraženiny, čímž podněcuje krvácení.

Zvýšená reaktivita srdeční tkáně na noradrenalin

Androgeny zvyšují citlivost srdeční tkáně na katecholaminy (noradrenalin, adrenalin). To způsobí rychlejší srdeční akci a zvýší sílu stahu, což také zvyšuje nároky na spotřebu kyslíku srdcem. Existují případy úmrtí mladých mužů (7; 8; 9), kteří užívali anabolické steroidy bez patologického nálezu na srdečních věnčitých tepnách ve smyslu aterosklerózy, kdy by mechanismus zvýšení nároků na kyslík a snížení jeho dodávky křečí koronárních tepen mohl vysvětlit tuto příčinu smrti. Vzhledem k počtu případů a výskytu tohoto smrtelného stavu u lidí neužívajících AS zůstává jejich role dále nejasná.

Shrnutí

Anabolické steroidy jsou látkami majícími dnes již omezený terapeutický potenciál. Jsou to také látky s vedlejšími účinky a nezanedbatelnými riziky. Přehlížení a snižování důležitosti těchto rizik vede jen k poškození zdraví. Kardiovaskulární rizika jsou jasná v podobě změny krevních lipidů a hypertenze, což může vést k ateroskleróze a rozvoji kardiovaskulárních onemocnění v mladém věku. Další, byť velmi závažná a znepokojující postižení KVS nejsou zcela průkazná a je potřeba dalšího úsilí v jejich objasnění.


Použité zdroje:

 • 1. LAJARIN, F., ZARAGOZA, R., TOVAR, I., MARTINEZ-HERNANDEZ, P. Evolution of serum lipids in two male bodybuilders using anabolic steroids.
 • 2. GLAZER, G. Atherogenic effects of anabolic steroids on serum lipid levels. A literature review. Arch Intern Med. 1991 Oct;151(10):1925–1933.
 • 3. TRAISH, AM, SAAD, F., FEELEY, RJ, GUAY, AT. The Dark Side of Testosterone Deficiency: III. Cardiovascular Disease.
 • 4. FERENCHICK, G., SCHWARTZ, D., BALL, M., SCHWARTZ, K. Androgenic-anabolic steroid abuse and platelet aggregation: a pilot study in weight lifters. Am J Med Sci. 1992 Feb;303(2):78–82.
 • 5. LAROCHE, GP. Steroid anabolic drugs and arterial complications in an athlete - a case history. Angiology. 1990 Nov;41(11):964–969.
 • 6. MENT, J., LUDMAN, PF. Coronary thrombus in a 23 year old anabolic steroid user.
 • 7. DICKERMAN, RD, SCHALLER, F., PRATHER, I., McCONATHY, WJ. Sudden Cardiac Death in a 20-Year-Old Bodybuilder Using Anabolic Steroids.
 • 8. FANTON, L., BELHANI, D., VAILLANT, F., TABIB, A., GOMEZ, L., DESCOTES, J., DEHINA, L., BUI-XUAN, B., MALICIER, D., TIMOUR, Q. Heart lesions associated with anabolic steroid abuse: Comparison of post-mortem findings in athletes and norethandrolone-induced lesions in rabbits.
 • 9. FINESCHI, V., BAROLDI, G., MONCIOTTI, F., PAGLICCI REATTELLI, L., TURILLAZZI, E. Anabolic Steroid Abuse and Cardiac Sudden Death.
 • 10. GANONG, WF. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Galén, 2005. ISBN-10: 80-7262-311-7.
 • 11. MURRAY, RK, GRANNER, DK, MAYES, PA, RODWELL, VW. Harperova Biochemie. H & H. ISBN-10: 80-7319-013-3.


Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

16.05.19:30godspeed - sorry, zapomněl na starý dobrý známý, chlast a cigára *1*
16.05.19:20godspeed - špatný stravovací návyky, uzeniny, nekvalitní potraviny, m..
13.05.20:44mata8808 - ale docela jsi me zklamal ja cekal ze vic vyletis*4*
13.05.20:40mata8808 - Sry ja to nevydrzel a musel jsem si rypnout*88* ikdyz o to..
13.05.19:42Freimen - vtipné, jak zde obě známé náctileté firmy mají větší přehl..+1
13.05.18:54mata8808 - No trpi ten ma prave tady tyhle problemy se srdcem
13.05.15:16BigOne - neznám nikoho, kdo by se iracionálně zastával AS či jejich..+5
13.05.14:03Black Dragon - Perfektni clanek a spousta inteligentnich lidi a velice fu..+6
13.05.13:54Borec Na Konec - ***-9
13.05.13:13HLAWA - ***-6
13.05.11:09Zuza K. - myslim si, ze je na mieste ak si sportovci ktory uzivaju s..-1
13.05.10:24mysH - PR by ADV? :D
13.05.10:17Asher - ***-7
13.05.09:58agnez - Osobně sice neužívám AS,ale přesto si myslím že je tohle z..+5
13.05.09:49BigOne - to co zde bylo napsáno by se vpodstatě dalo aplikovat na j..+12
Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
Víte, že...
...poslední objednávka v obchodě
Ronnie.cz byla před 108 sekundami?Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2019 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2019 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie  ::   Fitness centra