Reklama:

Je kulturistika nemoc? (III.)

Ronnie.cz > Medicína > Patologie

Již jste měli možnost se začíst do dvou dílů seriálu o bigorexii (první a druhý), dnes nás čeká jeho ukončení. Povíme si o rizicích, která s sebou tato nemoc postiženým přináší, a jak je možno s ní bojovat a vyhrát.


Rizika bigorexie

Nemocní jsou vystaveni především těmto rizikům:

Poškození pohybového systému jeho dlouhodobým přetěžováním (overuse syndrom) - bigorektici, hnáni chorobným pocitem svalové nedostatečnosti, dlouhodobě přetěžují jednotlivé struktury aktivního i pasivního pohybového systému objemovým kulturistickým tréninkem s cílem maximálně stimulovat a rozvíjet svalovou hmotu. Tělo je denně hodiny a hodiny mučeno ve fitcentrech s minimálním prostorem pro regeneraci. Časté a nadměrně náročné tréninky, po nichž nenásleduje dostatečné zotavení, vedou ke vzniku drobných i větších poranění. Na opakovaná a nedoléčená drobná poranění tkáně reaguje organismus zánětlivou reakcí. Postižení však nejsou schopni přerušit svůj trénink ani na dobu nezbytnou pro vyléčení zranění, a tak se poškození stává chronickým a vyvolává další negativní změny v organismu.

Nadměrná tělesná hmotnost - snaha o nárůst svalové hmoty vyžaduje kromě intenzivní tělesné zátěže i zvýšení příjmu energie. Při nevhodné volbě struktury přijímané stravy se může do organismu dostávat nadměrné množství nasycených tuků a cholesterolu. Jakýmkoli způsobem vytvořený nadbytek energie organismus řeší uložením přebytků ve formě zásobního tuku. Tím mohou v těle cvičících nastávat podobné změny jako u obézních. Přetěžován je především trávicí systém, zvláště žaludek, dále pak játra a ledviny. Hmotnost bigorektiků často přesahuje doporučované normy o dvacet i více kilogramů. Přestože je značná část této nadváhy způsobena zvýšeným podílem aktivní (tukuprosté) tělesné hmoty a nehrozí tak naplno rizika spojovaná s latentní či manifestní obezitou, existuje reálné nebezpečí přetěžování kloubů, páteře a dalších struktur těla, které může ve vyšším věku vést k závažným, nesnadno léčitelným funkčním poruchám pohybového systému.

Nadměrná spotřeba doplňků výživy (ergogenických prostředků) - ve světě kulturistiky se vytvořil falešný mýtus nezbytnosti doplňovat běžnou stravu nepřehledným množstvím chemických přípravků, které jejich výrobci obvykle označují složitě vyhlížejícími názvy. Nejčastěji se setkáváme s nadměrným příjmem bílkovin nebo přímo aminokyselin. "Mezi prokazatelné negativní důsledky nadměrného příjmu aminokyselin patří možnost poškození funkce jater a ledvin, zadržování vody v těle, vznik obezity a zvýšené vylučování vápníku" (Kolouch, Boháčková, 1994).

Sociální izolace - ve své snaze o dosažení nereálných a pomíjivých cílů věnují postižení ohromné množství času cvičení, diskuzím o cvičení, nákupu potravy a výběru doplňků potravy. Tím se podstatně omezuje jejich časový prostor pro další aktivity a sociální kontakty. Byly popsány případy, kdy bigorektici patologickým přístupem k životu rozbili svoje manželství, ztratili zaměstnání a oklestili svůj sociální život pouze na prostředí fitcentra. Nedostatek finančních prostředků na zaplacení fitcentra, nadměrného množství potravy a drahých výživových doplňků vede tyto jedince až k trestné činnosti a nejeden postižený končí ve vězení. Neexistuje jasná hranice mezi zanícenými sportovci a lidmi postiženými. Obvykle je však sportovec fyzicky i psychicky zdravý a udržuje si zdravé sociální vztahy. U bigorektiků narušuje porucha každodenní vztahy a omezuje schopnost prosadit se na trhu práce.

Zneužívání anabolik - vzhledem k tomu, že používání anabolických steroidů pro účely bodybuildingu není legální, neexistují u nás zatím žádné relevantní studie výskytu této poruchy. Z amerického průzkumu vyplývá, že 9 z 55 uživatelů steroidů splňovalo kritéria bigorexie. "Sport již před mnoha lety přestal být otázkou zdraví a stal se otázkou peněz" (Yesalis, Cowart, 1998). Závislosti postižených lidí na budování svaloviny zneužívají prodejci anabolických steroidů a výrobci doplňků stravy. Peníze jsou mocným lákadlem. Přilákaly do sportu a tím i do řady fitcenter podnikavce, kteří chtějí vydělávat peníze za každou cenu, i za cenu poškození zdraví lidí, kterým dodávají nelegální léky. Bigorektici jsou pro tyto bezcharakterní "obchodníky se smrtí" snadnou kořistí. Sportovec, který se uchýlí k nečestným praktikám zneužívání léků, musí počítat s rizikem odhalení při antidopingových testech a s vyloučením ze soutěží. Bigorektici se ale zřídka považují za natolik připravené, aby se přihlásili k soutěži. A tak je nejčastěji najdeme v hledišti kulturistických soutěží. Existuje pro ně i speciální termín - "bundáči". Obvykle mají mohutné rozměry, jsou oblečeni do mohutnost zvyšujících svetrů nebo kožených bund. Vzájemně si vyměňují zkušenosti o tréninku, léčbě zranění, používání jednotlivých ergogenických prostředků nebo přímo anabolických steroidů. Protože se nemusí obávat odhalení při dopingových testech, aplikují nedovolené látky v nadměrných dávkách, bez jakékoli konzultace s lékařem a navíc dlouhodobě. Tím se podstatně zvyšuje riziko hrubého poškození zdraví. Včasná diagnostika poruchy a odborný lékařský zásah tak mohou bigorektikům doslova zachránit život.

Jaké je řešení?

Důležitou úlohu z hlediska prevence zmíněné poruchy hrají média, propagátoři zdravého životního stylu, populární osobnosti, ale také odborná veřejnost, která by se měla podílet na korigování řady mylných informací a upozornit na nebezpečí jakéhokoliv extrému.

Dá se tato nemoc léčit? Ano, není však snadné si přiznat, že se nás takové potíže týkají, že můžeme sami trpět poruchou příjmu potravy. Dokud bezprostředně nezažívám následky (zdravotní komplikace), problém se mě netýká. Nejde tu jen o nedostatek informací, připustit si tyto problémy je někdy hodně těžké. Řada nemocných se za ně stydí, vnímají je jako osobní selhání a bojí se o nich s kýmkoliv mluvit, tedy i s odborníkem. Jasným důvodem, proč se léčit, je fakt, že tato porucha podstatným způsobem omezuje náš život, přináší do něj velké utrpení a čím déle to trvá, tím je to horší. Závislost na cvičení přináší predisponovaným jedincům pocit kontroly nad vlastním tělem, potažmo nad vlastním životem a je podporována obdivem okolí. Stejně jako u závislosti na drogách či alkoholu je nutné zvyšování dávek k dosažení stejného účinku, takže tréninkové dávky se zvyšují, postižený jedinec opouští jiné aktivity a cvičení podřizuje celý režim. Dochází k narušení sociálních vazeb, při nedodržení tréninkového plánu se objevuje deprese nebo úzkost.

Pro někoho mohou být jasnou motivací k léčbě tělesné důsledky nemoci. Někdy bývá impulzem k terapii stále se horšící situace v rodině či v partnerském vztahu, která přímo s poruchou příjmu potravy souvisí.

Léčba patří do rukou psychiatra či psychologa, uplatňují se stejné přístupy jako u ostatních poruch příjmu potravy, účinná je zejména kognitivně-behaviorální terapie. Pokud vyhledáme odbornou pomoc u psychologa, psychiatra nebo specializovaného psychoterapeuta, bude nám nejčastěji nabídnuta individuální terapie, někdy pak rodinná nebo párová terapie. Psychiatr nám může také nabídnout podpůrnou léčbu pomocí psychofarmak - to znamená léky, které přímo poruchu příjmu potravy neléčí, ale mohou pomoci zvládnout velmi nepříjemné stavy úzkosti a deprese, či snížit naléhavost nekonečných myšlenek na cvičení, jídlo a váhu. Porucha příjmu potravy je chápána hlavně jako nevhodný návyk, který je nutné změnit. Jiní dávají přednost postupnému odhalování souvislostí nemoci s osobní historií a současnou životní situací a pomáhají nemocnému svou nemoc lépe pochopit a společně najít způsoby řešení ušité nemocnému na míru. Porucha příjmu potravy je tu chápána jako projev jiných neřešených problémů. Je velmi časté, že zkušený terapeut různé způsoby léčby s výhodou kombinuje.

Doporučované postupy odrážejí aktuálně nejvlivnější výklady vzniku poruchy - kognitivně-behaviorální modely a hypotézu o serotoninové dysregulaci (přehled viz Cocorve a Gleaves, 2001). Dnes se preferují inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a upozorňuje se na možnost neúspěchu při léčbě antidepresivy s jiným mechanismem účinku (Phillips, 1999). Pozitivní zprávy jsou o klomipraminu (Rabe-Jablonska, 1998), fluvoxaminu a fluoxetinu (Phillips et al., 2002), případně o jejich kombinaci s antipsychotiky.

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) analogická svými postupy léčbě obsedantně-kompulzivní poruchy je rovněž doporučována (Slaughter a Sun, 1999; Phillips a Dufresne, 2000; Cororve a Gleaves, 2001) a o jejích výsledcích jsou příznivé zprávy (McKay, 1999; Wilhelm et al., 1999). Výsledky komplexní léčby diskutované poruchy (psychofarmaka, KBT, psychosociální rehabilitace) se neliší od výsledků u pacientů s typickou obsedantně-kompulzivní poruchou (Saxena et al., 2001).


Použitá literatura a zdroje cyklu:

Cash, T. F. The body image workbook: An 8-step guide for learning to like your looks. Oakland, CA. new Harbinger, 1997.
Goldfield, G. S., Harper, D. W., & Blouin, A. G. (1998). Are bodybuilders at risk for an eating disorder? Eating Disorders, 6. 133-158.
Heiberg, L. J. Theories of body image: Perceptual, developmental and sociocultural factors. In J. K. Thompson (Ed.), Body image, eating disorders and obesity, Washington, Dc: American Psychological Association, 1996.
Jacobi, L. & Cash, T. F. (1994). In pursuit of perfect apperance. Journal of Applied Social Psychology, 24, 379-396.
Pasman, L. & Thompson, J. K. (1998). Body image and eating disturbance in obligatory runners, obligatory weightifters, and sedentary individuals. International Journal of Eating Disorders, 7, 759-769.
Phillips, K. A., O´Sullivan, R. L., & Pope, H. G. (1997). Muscle dysmorphia. Journal of Clinical Psychiatry, 58, 361.
[vii] Pietrobelli, A., Leone, M. A., Heymsfield, S. B., & Faith, M. (1998). Association of physical activity teasing with reported activity and activity attitudes in a pediatric sample. International Journal of Obesity, 22, p. S8.
Pope, H. G., Gruber, A., Choi, P., Olivardia, R. (1997). Muscle dysmorphia: An underrecognized form of body dysmorphic disorder. Psychosomatics, 38, 548 - 557.
Pope, H. G., Olivardia, R., Gruber, A., & Borowiecki, J. (1999). Evolving ideals of male body image as seen through action toys. International Journal of Eating Disorders, 26, 65 - 72.
Thompson, J. K., Heinberg, L. J., Altabe, M., & Tanleff-Dunn, S. (1999). Exacting beauty: Theory, asseement and treatment of body image disturbance. Washington, Dc: American Psychological Association.
Hošek, V. Koncept salutogeneze, možnosti rozvíjení. In.: Podpora zdraví, 1994.
Frenay, A. C., Mahoney, R. M. Understanding medical terminology. Dubuque, WCB, 1991.
Halgin, R. P., Whitbourne, S. K. Abnormal psychology. (Updated with DSM-IV). London, Brown&Benchmark, 1994.
Johnston, J. E.: Appearance obsession. Learning to love the way you look. Deerfield Beach, Health Communications, Inc., 1994.
Kolouch, V., Boháčková, L. Cvičení ve fitcentrech - posilování. Olomouc, Universita Palackého, 1994 (vysokoškolská skripta).
Mann, D. Researchers Shed Light on New Compulsive Exercising Disorder. In.: Medical Tribune: Internist & Cardiologist Edition 39(1): 1998.
Mysliveček, Z. et al. Speciální psychiatrie. Praha, SZN, 1956.
Williams, M. H. The Ergogenics Edge. Pushing the limits of sports performance. Champaign, Human Kinetics, 1998.
Yesalis, Ch. E., Cowart, V. S. The Steroid Game. An expert's look at anabolic steroid use in sports. Champaign, Human Kinetics, 1998.
Grogan, S. Body image- psychologie nespokojenosti s vlastním tělem. Praha, Grada Publishing, 2000, 186 s.
Kinzl, J. F. aj. Orthorexia Nervosa in Dieticians. Psychotherapy and Psychosomatics, 2006, č. 75, s. 395-396.
Fialová, L. Moderní body image. Praha, Grada Publishing, 2006.
Crooková, M. V zajetí image těla. Montreal, Oldag 1995.
Chromý, K. Fyzická přitažlivost a duševní porucha. Československá psychiatrie, 4, 1989, s. 265-270.
Citace z www.zdrava-rodina.cz, www.idealni.cz, www.pppinfo.cz, www.annabell.czLíbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

17.06.12:22Majka - Tedy nevidím, že by měl ale rozsah na tři díly, jako máme ..
17.06.11:5888332 - Něco mi tenhle seriál připomíná.
25.03.08:56dunnoWayne - ..v pořádku,nemuže mě mít kdejaká.Tak pozdravuj a příště b..-1
25.03.08:44Thorius - sory, ale moje stará nemá ráda obézní týpky tvého typu. Zk..+2
25.03.07:15dunnoWayne - Jsi nějakej drzej človíčku!!! ..někdo jako ty vystoupí z d..-2
24.03.22:44randall - Měl bys jít spát abys nenarušil regeneraci a rozčilování t..-2
24.03.22:21Thorius - chodící továrna na hovna seš ty, když dokážeš z tý svý nev..+2
24.03.22:09randall - Ten článek nemá chybu,většina pumpiček omezila svůj život ..-1
24.03.21:32eagle - Líbil se mi.-1
24.03.19:4170mMyW!53 - demotivujici je to protoze si plno veci z toho clanku uved..
24.03.19:25K.I.K - Pekny pocteni o necem co je pro vetsinu tady naprosty tabu..
24.03.18:33dunnoWayne - ..ten článek je napsán spíš z toho negativního pohledu,jak..
24.03.18:30Thorius - já jsem otrok sponzorů
24.03.16:39Matheus - spíš jsi možná dostal rozum *79* cvičím rád a cvičím hodně..
24.03.16:2070mMyW!53 - neboj ono to casem prejde *22*
24.03.16:14Thorius - díky tomuhle článku jsem ztratil veškerou motivaci, fakt s..
24.03.16:09Mr. RIPPED - dekuji autorovi za tyto články !-1
24.03.14:46neox - Ktery motivuje lidi, aby cvicili skutecne pro zdravi. *79* -1
24.03.14:31fido1 - ...jen to potvrzuje známé rčení `Všeho moc škodí.` Každý t..+1
24.03.14:0470mMyW!53 - pro me zas nejzajimavejsi serial co tu byl, ale souhlasim ..+3
24.03.13:52danny1744 - Naprosto demotivující a odrazující článek pro lidi, kteří ..+1
24.03.13:37Matheus - pročpak? dozvěděl ses krutou pravdu? *32*
24.03.13:28daymoon - Jsem rád, že tento seriál už končí. Podle mě nejhorší seri..+5
Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ INZERÁTYpráce recepční(obsluha)do fitness-brig...
Olympia Fitness Praha(Opatov,Hostivař) hledá brigádníky do svého týmu - STUDENTKU/STUDENTA na poz...
bazar Sběratel koupí větší sbírku pošt...
Vášnivý sběratel koupí větší sbírku poštovních známek. Solidní jednání a okamžitá platba. 777097...
práce Hledáme instruktory/ky
Nový prémiový fitness klub v nově vznikající čtvrti DOCk na Palmovce hledá spolehlivé instruktory...
seznamka Asiat hledá svalovce na společné posi...
Štíhlý asiat, nepříliš zkušený v posilování, hledá svalovce na společné posilování, který by mi p...
bazar Chodící pás - Walking program
Prodám 11 kusů chodících / běžeckých pásů s 0,5 kg činkami pro Walking program. Vhodné jak pro tr...Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2020 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2020 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie  ::   Fitness centra